Sala „Revista Dacia literară”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

În 1840, Mihail Kogălniceanu a întemeiat la Iași revista Dacia literară. În scurta sa existență (de trei numere), aceasta a reflectat ideile literare ale scriitorilor pașoptiști. Prima publicație cu un program cultural bine articulat, a căutat să ofere literaturii o direcție de dezvoltare. În „Introducția” semnată de Mihail Kogălniceanu, se preciza că va fi evitată politica, iar colaboratorii se vor ocupa de literatura scrisă de românii de pretutindeni. Era subliniată, totodată, necesitatea selecţiei operelor după criteriul valoric, precum și crearea şi promovarea scrierilor originale, lucru posibil prin orientarea poeţilor şi prozatorilor spre istoria națională și creaţia populară.

Dacia literară a apărut la 19 martie 1840 și a fost interzisă la 23 august, același an, din porunca domnitorului Mihail Sturdza. Printre colaboratorii publicației culturale s-au aflat personalitățile reprezentative ale epocii: Vasile Alecsandri, Constantin Negruzzi, Alecu Russo, Grigore Alexandrescu, Alexandru Donici ș.a. Revista a revenit în 1859, cu ediția a doua și folosind alfabetul latin.


“Dacia literară” Room

In 1840, Mihail Kogălniceanu founded the literary magazine Dacia literară in Iaşi. During its brief existence (three issues), it reflected the literary ideas of the 1848 generation of writers. The first publication with a well-articulated cultural programme, it sought to give literature a direction for development. The foreword signed by Mihail Kogălniceanu specified that politics would be avoided, and the contributors would deal with literature written by Romanians everywhere in the world. At the same time, the need to select works based on their value was emphasized, as well as the creation and promotion of original writings, which would be made possible by orienting poets and prose writers towards national history and folk creations.

Dacia literară appeared on March 19, 1840 and was banned the same year on August 23, by order of Prince Mihail Sturdza. Among the contributors of the cultural publication were the most important personalities of the era: Vasile Alecsandri, Constantin Negruzzi, Alecu Russo, Grigore Alexandrescu, Alexandru Donici and others. The magazine returned in 1859 with its second edition, this time using the Latin alphabet.