Muzeul Național al Literaturii Române Iași lansează un nou apel la candidaturi în cadrul proiectului Rezidențe de cercetare „Vasile Pogor”. Proiectul încurajează cercetarea științifică pe un subiect legat de istoria culturală sau de sistemul cultural contemporan ieșean, în diferite domenii: filologie, istorie, teatru, filosofie, sociologie, muzeologie, patrimoniu, antropologie.

În anul 2023, se vor acorda 2 rezidențe de cercetare „Vasile Pogor” constând în cazare timp de 1-3 săptămâni, în perioada 26 octombrie – 26 decembrie 2023. Pentru depunerea proiectelor sunt eligibili cercetători, muzeografi, arhiviști, doctoranzi și cadre universitare din România, Republica Moldova și Ucraina.

Dosarul de candidatură trebuie să fie redactat în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză) și să conțină: CV și formularul de înscriere (unde vor fi completate obligatoriu: nume, prenume, titlul proiectului de cercetare și o prezentare a proiectului de minimum 2.500 de semne). Formularul de înscriere poate fi descărcat aici.

Proiectele propuse vor fi analizate pe baza următoarelor criterii:
→ Actualitatea temei de cercetare propuse și a abordării metodologice;
→ Calitatea și originalitatea cercetării propuse;
→ Legătura tematică a cercetării cu autorii reprezentativi pentru rețeaua MNLR Iași și/sau patrimoniul instituției;

→ Exprimarea coerentă, în concordanță cu normele ortografice, ortoepice și de punctuație în vigoare;
→ Fezabilitatea realizării cercetării în perioada desfășurării proiectului (octombrie-decembrie 2023);
→ Pregătirea de specialitate a candidatului, demonstrabilă prin CV.


Precizări suplimentare
:
Beneficiarii ultimelor trei ediții nu se mai pot înscrie la apelul din anul în curs.
Nu pot participa la proiect angajații Muzeului Național al Literaturii Române Iași și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soț/soție), nici persoanele antrenate în organizarea proiectului, membri ai comisiei de selecție ori rude de gradul I ale acestora.
Participanții declară pe proprie răspundere că nu încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, prin publicarea lucrării rezultate în urma cercetării realizate, conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.
Beneficiarii rezidențelor de cercetare au obligația de a elabora un articol ştiinţific în urma cercetării realizate, conform normelor științifice și metodologice în vigoare, care va fi ulterior propus spre publicare în una dintre publicațiile MNLR Iași (termen de predare: 1 martie 2024). Dacă articolul va fi acceptat de către consiliul editorial, acesta va fi publicat în Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, publicație științifică indexată în bazele de date internaționale CEEOL și DOAJ, sau în Dacia Literară. Revistă de reconstituiri culturale.

Perioada de înscriere este 20 mai – 25 iunie 2023, iar candidaturile se vor transmite electronic, la adresa de e-mail programe.mnlri@gmail.com. Rezultatele vor fi anunțate în data de 28 iunie 2023 pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.