În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 3 din  Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare a concursului pentru postul vacant de referent IA, cu studii medii,  comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. Crt. Nume și prenume candidat Funcția solicitată Punctaj

acordat la proba de interviu

Admis/Respins
1 Tătărășanu Cristina-Anca Referent IA 97,67 Admis

 

Conform prevederilor art. 29 alin. 3 lit. a din Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,sunt declarați admiși la proba de interviu, candidații care au obținut minim 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

Conform prevederilor art. 31 din Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la proba de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 18.05.2018, la ora 14.

Eventualele contestaţii referitoare la rezultatul probei de interviu se pot depune de la momentul afişării rezultatelor, până  în data de  21.05.2018,  ora 14  la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Elena – Preşedinte ;
  2. Semenov Dan – Membru;
  3. Popa Daniela-Cătălina – Membru;
  4. Ţîmpu Rosana – Secretar.