MUZEUL NAȚIONAL AL  LITERATURII ROMÂNE IAŞI

Nr. 4912/31.10.2018

Situaţia rezultatelor finaleobţinute la concursul de recrutare pentru concursul pentru  ocupareapostului vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare organizat în data de 23 octombrie 2018

                 Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. Crt. Număr dosar candidat Punctaj final obținut  la proba scrisă Punctaj final acordat la proba de interviu Punctaj final al concursului Rezultat  final al concursului
1 4187/21.09.2018 75,83 86,67 81,25 ADMIS

În conformitate cu prevederilor art.40, alin.1 și alin.2 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații  declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcțiilor contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

                        Rezultatele finale ale concursului au fost afișate azi, în data de 31.10.2018, ora 9,00.

            Comisia de examinare:

            1. Pruteanu Elena                                                       –  președinte;

            2. Păncescu  Mihaela-Alina                                        – membru;

            3. Aron Alina-Virginia                                               – membru;

            4. Semenov Dan                                                          – secretar.