Situaţia rezultatelor finale obţinute la concursul de recrutare din data de 22.08.2018 (proba scrisă) pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale vacante de execuție de supraveghetor muzeu la muzeul „Vasile Alecsandri” din localitatea Mircești, jud. Iași

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. Crt. Nume candidat Punctaj

final obținut  la proba scrisă

Punctaj

final acordat la proba de interviu

Punctaj

final al concursului

Rezultat  final al concursului
1 SPIRIDON ELENA 87,83 100,00 93,92 ADMIS

În conformitate cu prevederilor art.40, alin.1 și alin.2 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații  declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vcacant corespunzător unei funcțiilor contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarant „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Rezultatele finale ale concursului au fost afișate azi, în data de 30.08.2018, ora 9,00.

Comisia de examinare:

  1. Terente Laura – Preşedinte ;
  2. Leșu Georgiana – Membru;
  3. Panțiru Beatrice – Membru;
  4. Pruteanu Elena – Secretar.