Nr. 2924/14.07.2021

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului desfășurat pentru ocuparea a cinci posturi vacante de gestionar-custode, treapta profesională M II

 

Având în vedere contestațiile înregistrate la Muzeul Național al Literaturii Române Iași: nr. 2893/13.07.2021, depusă de dnul. Dorin Radu-Ștefăniță și nr. 2905/13.07.2021, depusă de dna Arnăutu Roxana, prin care se contestă rezultatul obținut la proba scrisă a concursului de ocupare a cinci posturi vacante de gestionar-custode, treapta profesională M II din cadrul MNLR Iași, probă desfășurată în data de 09.07.2021, ora 11.00, în conformitate cu prevederile art. 33 și ale art. 34 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin Decizia nr. 48 din 11.06.2021 a directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj
obținut la
proba scrisă
Rezultatul obținut în urma contestației la proba scrisă Rezultatul Final al Contestației
ADMIS/
RESPINS
1 Dorin Radu-Ștefăniță 44.33 43,33 RESPINS
2 Arnăutu Roxana 45.67 41,33 RESPINS

 

Comisia de soluționare a contestațiilor, în urma reevaluării probei scrise, a respins contestațiile formulate de către dnul. Dorin Radu-Ștefăniță, cu nr. 2893/13.07.2021 și de dna Arnăutu Roxana, cu nr. 2905/13.07.2021.

Conform art. 35 din H.G. nr. 286/2011, candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestației se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afișat astăzi, 14.07.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și pe site-ul instituției.

 

Comisia de soluționare a contestațiilor:

  1. Melinte Oana-Daniela – Președinte;
  2. Mocanu-Irimiță Corina-Oana – Membru;
  3. Cană Dora-Alexandra – Membru.

Cristian Maria – Secretar.