Nr. 1538/26.04.2021

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba de interviu a concursului desfășurat pentru ocuparea a două posturi vacante de gestionar-custode, treapta profesională M II

Având în vedere contestațiile înregistrate la Muzeul Național al Literaturii Române Iași: nr. 1519/23.04.2021, depusă de dna Grozavu Flavia-Petronela și nr. 1522/23.04.2021, depusă de dna Ignăteanu Cerasela, prin care se contestă rezultatul obținut la proba de interviu a concursului de ocupare a două posturi vacante de gestionar-custode, treapta profesională M II din cadrul MNLR Iași, probă desfășurată în data de 21.04.2021, ora 11.00, în conformitate cu prevederile art. 33 și ale art. 34 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin Decizia nr. 18 din 19.03.2021 a directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj
obținut la
proba de interviu
Rezultatul obținut în urma contestației la proba de interviu Rezultatul Final al Contestației
ADMIS/
RESPINS
1 Grozavu Flavia-Petronela 75,33 66,33 RESPINS
2 Ignăteanu Cerasela 80,33 67,00 RESPINS

 

Comisia de soluționare a contestațiilor, în urma reevaluării probei de interviu, a respins contestațiile formulate de către dna Grozavu Flavia-Petronela, cu nr. 1519/23.04.2021 și de dna Ignăteanu Cerasela, cu nr. 1522/23.04.2021.

Conform art. 35 din H.G. nr. 286/2011, candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestației se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afișat astăzi, 26.04.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și pe site-ul instituției.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

  1. Melinte Oana-Daniela – Președinte;
  2. Mocanu-Irimiță Corina-Oana – Membru;
  3. Cană Dora-Alexandra – Membru.

Cristian Maria – Secretar.