Nr. 86/09.01.2020

Având în vedere contestația înregistrată la Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu nr. 51/08.01.2020, prin care d-nul Marin Anton-Adrian contestă rezultatul la proba de scrisă a concursului organizat pentru postul vacant de muzeograf, grad II, probă desfăsurată în data de 06.01.2020, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 2 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Decizia nr. 1/08.01.2020 a directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, comunică următorul rezultat:

 Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj
obținut la
proba scrisă
Rezultatul obținut în urma contestației la proba scrisă Rezultatul Final al Contestației
ADMIS/
RESPINS
1 Marin Anton-Adrian 45,42 44,33 RESPINS

 

Comisia de soluționarea a contestațiilor, în urma reevaluării interviului, a respins contestația formulată de către d-nul Marin Anton-Adrian, înregistrată la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași cu nr. 51/08.01.2020.

Conform art. 35 din H.G. nr. 286/2011, candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestației, se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afișată astăzi, 09.01.2020, ora 16:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și pe site-ul instituției.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

  1. Pruteanu Iulian – Președinte;
  2. Tacu Andreea – Membru;
  3. Agrigoroaiei Lacramioara – Membru;
  4. Stefan Daniela – Secretar