Nr. 6357/28.12.2023

Având în vedere contestația înregistrată la Muzeul Național al Literaturii Române Iași cu nr. 6315/27.12.2023, depusă de către candidatul cu nr. de dosar 5980/06.12.2023, prin care se contestă rezultatul obținut la proba scrisă a concursului de ocupare a unui post vacant de muzeograf, studii superioare, debutant, probă desfășurată în data de 21.12.2023, ora 11:00, în conformitate cu prevederile art. 55 și ale art. 56 din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar, comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin Decizia nr. 120 din 22.11.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.

Nr. dosarului de concurs Punctaj
obținut la
proba scrisă
Rezultatul obținut în urma contestației la proba scrisă

Rezultatul final al contestației
ADMIS/
RESPINS

1

5980/06.12.2023 45,33 41,17

RESPINS

Comisia de soluționare a contestațiilor, în urma reevaluării probei scrise, a respins contestația formulată de către candidatul cu nr. de dosar 5980/06.12.2023.

Conform art. 58 din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afișat astăzi, 28.12.2023, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și pe site-ul instituției.