Nr. 4969/09.12.2019

Rezultatul soluționării contestației la proba de interviu a concursului organizat pentru postul vacant de gestionar-custode, grad II

          Având în vedere contestația înregistrată la Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu nr. 4947/06.12.2019, prin care d-na Olteanu Daniela contestă rezultatul la proba de interviu a concursului organizat pentru postul vacant de gestionar-custode, interviu desfăsurat în data de 04.12.2019, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 2 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Decizia nr. 84/30.10.2019 a directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, comunică următorul rezultat:

 Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj
obținut la
proba de interviu
Rezultatul obținut în urma contestației la proba de interviu Rezultatul Final al Contestației
ADMIS/
RESPINS
1 OLTEANU DANIELA 81 75,67 RESPINS

 

Comisia de soluționare a contestațiilor, în urma reevaluării interviului, a respins contestația formulată de către d-na Olteanu Daniela, înregistrată la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași cu nr. 4947/06.12.2019.

Conform art. 35 din H.G. nr. 286/2011, candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestației, se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afișată astăzi, 09.12.2019, ora 16:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și pe site-ul instituției.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

  1. Melinte Oana Daniela – Președinte;
  2. Leonte Diana-Lona – Membru;
  3. Ștefan Cătălin Mihai – Membru;
  4. Pruteanu Elena – Secretar