Având în vedere contestația înregistrată la Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu nr. 1563/18.04.2018, prin care d-l Rotaru Ion contestă rezultatul obținut la proba scrisă a concursului de ocupare a postului vacant de îngrijitor, proba scrisă fiind organizată în data de 16.04.2018, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 2 din Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Decizia nr. 211/28.12.2017, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Funcția solicitată Punctaj acordat la proba scrisă, în urma soluționării contestației Rezultatul soluționării contestației
1 ROTARU ION Îngrijitor 42 puncte

Se respinge contestația

Afișat astăzi, 18.04.2018, ora 16, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și pe site-ul instituției.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

1. Buzea Anca-Maria-Președinte;

2. Melinte Daniela-Oana-Membru;

3. Mocanu–Irimiță Corina-Oana-Membru;

4. Țîmpu Rosana –Secretar.