Proces-verbal nr. 2033/11.05.2022

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 33/18.04.2022 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

    1. Pruteanu Elena – președinte;
    2. Istrate Loredana-Elisabeta – membru;
    3. Aron Alina-Virginia – membru;

Cristian Maria – secretar;

s-a întrunit azi, 11.05.2022, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de operator date, treaptă profesională I, studii medii, cu proba scrisă în data de 18.05.2022.

La concurs s-a înscris un număr de 5 (cinci) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Nume, prenume Situația dosarului: ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1 Alexandru Mihaela RESPINS Nu face dovada depunerii la dosarul de concurs a adeverinței medicale care să ateste starea de sănătate a candidatei
2 Bogdănici Alexandru-Alin ADMIS
3 Ciubotaru Ioana-Valentina ADMIS
4 Horvath Iulia ADMIS
5 Ișfan Iustina-Carmen ADMIS

 

Prezentul proces-verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post vacant de operator date, treaptă profesională I, studii medii, cu proba scrisă în data de 18.05.2022, poate fi contestat până în data de 13.05.2022, ora 15:00.

Anchor