Nr. 5206/18.12.2019

                                                                                                Anexa la procesul verbal de selecție nr.5175/17.12.2019

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor cu calificare de electrician, grad I, studii medii, din data de 08.01.2020 – proba scrisă

 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 97/28.11.2019 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

 Nr.

Crt.

Nume si prenume candidat Rezultatul selecției dosarelor
1. Hohaci Radu ADMIS
2. Rosca Sandu ADMIS
  • Afișat astăzi, 18.12.2019, ora 16.00, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
  • Candidații declarați admiși vor susține în data de 08.01.2020, ora 11.00, proba scrisă, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V.Pogor nr. 4.
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

 

 

 

 

Secretar comisie concurs,

Cristian Maria