MUZEUL NAȚIONAL AL  LITERATURII ROMÂNE IAŞI

Nr.5243/23.11.2018

Rezultatele obținute la Proba de interviu

pentru concursul pentru  ocuparea postului vacant de

muzeograf  IA cu studii superioare organizat în data

de 22.11.2018

Nr. Crt. Număr dosar candidat Punctaj final acordat la proba de interviu Rezultat  obţinut la proba de interviu
1 4064/13.09.2018 87,00 ADMIS

          În conformitate cu prevederile art. 30, alin. 3 din Hotărârea nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare a concursului pentru ocuparea postului vacant de muzeograf  IA cu studii superioare organizat în data de 19.11.2018 comunică următoarele rezultate ale interviului:

Conform prevederilor art.29, alin.3, lit.a din Hotărârea nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, sunt declarați   admiși la proba de interviu, candidații care au obținut minim 50 puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

Conform prevederilor art.31 din Hotărârea nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat    superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba de interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

                        Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 23.11.2018, ora 10.

           Eventualele contestaţii se pot depune de la momentul afişării rezultatelor până  în data de  26.11.2018, ora 15,30, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

                Comisia de examinare:

            1. Melinte Oana Daniela                                                       –  președinte;

            2. Pruteanu Iulian                                                                  – membru;

            3. Mocanu-Irimiță Corina                                                     – membru;

            4. Pruteanu Elena                                                                   – secretar.