Rezultatele obținute la Proba de inteviu pentru concursul pentru  ocuparea postului vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane, organizat în data de 26 octombrie 2018

În conformitate cu prevederile art. 30, alin. 3 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare a concursului pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor muzeu, comunică următoarele rezultate ale interviului:

            Conform prevederilor art.29, alin.3, lit.a din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, sunt declarați admiși la proba de interviu, candidații care au obținut minim 50 puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

            Conform prevederilor art.31 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba de interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

            Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 29.10.2018, ora 12.

            Eventualele contestaţii se pot depune de la momentul afişării rezultatelor până  în data de  30.10.2018,  ora 15,30, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

            Comisia de examinare:

            1. Pruteanu Elena                                                       –  președinte;

            2. Păncescu  Mihaela-Alina                                        – membru;

            3. Aron Alina-Virginia                                               – membru;

            4. Semenov Dan                                                        – secretar.