Situaţia rezultatelor obţinute la proba de interviu a concursului desfăşurat în data de 23.02.2018 pentru posturile vacante de muzeograf II, cu studii superioare-2 posturi

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 3 din  Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare a concursului pentru postul vacant de supraveghetor muzeu, comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. Crt. Nume și prenume candidat Funcția solicitată Punctaj

acordat la proba de interviu

Admis/Respins
1 Cană Dora-Alexandra Muzeograf II 98 Admis
2 Leșu Georgiana-Iuliana Muzeograf II 100 Admis

 

            Conform prevederilor art. 29 alin. 3 lit. a din Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,sunt declarați admiși la proba de interviu, candidații care au obținut minim 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

Conform prevederilor art. 31 din Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la proba de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 26.02.2018, la ora   15,45.

Eventualele contestaţii referitoare la rezultatul probei de interviu se pot depune de la momentul afişării rezultatelor, până  în data de  27.02.2018,  ora 15,45 la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

           

Comisia de examinare :

  1. Melinte Oana-Daniela                                  –Preşedinte ;
  2. Lăzărescu Florin                                            –Membru;
  3. Mocanu-Irimiță Corina-Oana                  –Membru;
  4. Ţîmpu Rosana                                               –Secretar.