Situaţia rezultatelor finale obţinute la concursul de recrutare din data de 16.02.2018 (proba scrisă) pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale vacante de execuție de supraveghetor muzeu la muzeul ,, C. Negruzzi” din sat Hermeziu, com. Trifești, jud. Iași

                Având în vedere prevederile art. 34 alin. 3 din  Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. Crt. Nume candidat Punctaj final

 obţinut la proba scrisă

Punctaj final

obţinut la interviu

Punctaj final al concursului Rezultat  final al concursului
1 VLAD ANDREEA 69,83 94 81,92 ADMIS
2 ONICIUC  COSTEL 83,17 78,67 80,92 RESPINS

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 și alin. 2 din Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public,  candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie.

Rezultatele finale ale concursului au fost afişate astăzi, în data de 26.02.2018 ora  15,30.

Comisia de examinare :

  1. Melinte Daniela-Oana –Preşedinte ;
  2. Tacu Andreea –Membru;
  3. Agrigoroaiei Lăcrămioara -Membru;
  4. Ţîmpu Rosana –Secretar.