Situaţia rezultatelor finale obţinute la concursul de angajare din data de 19.11.2018 (proba scrisă)  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale vacante  de muzeograf  IA cu studii superioare.                 

                        Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea       Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar         vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale    imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de       concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. Crt. Număr dosar candidat Punctaj final obținut  la proba scrisă Punctaj final acordat la proba de interviu Punctaj final al concursului Rezultat  final al concursului
1 4064/13.09.2018 74,00 87,00 80,50 ADMIS

                        În conformitate cu prevederilor art.40, alin.1 și alin.2 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau      temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte             profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,           candidații  declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vcacant corespunzător unei funcțiilor contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de         la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

                        Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarant „            admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un        termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării             rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

                        Rezultatele finale ale concursului au fost afișate azi, în data de 26.11.2018, ora 16,00.

                        Comisia de examinare:

                        1. Melinte Oana Daniela                                                       –  președinte;

                        2. Pruteanu Iulian                                                                  – membru;

                        3. Mocanu-Irimiță Corina                                                     – membru;

                        4. Pruteanu Elena                                                                 – secretar.