Nr. 612/18.02.2020                                                                                                                                                                    

                                                                                 ANUNŢ

     Prin prezenta, vă comunicăm că Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr. 4, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de muncitor calificat (zidar-zugrav), gradul I, cu studii medii, cu proba practică în data de 03.03.2020.

Condiții de participare:

 • a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate,
 • nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție, muncitor calificat (zidar-zugrav), studii medii, grad II.

 Bibliografia și tematica:

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: art. 5 – art. 8;
 • Legea nr. 311/2003-legea muzeelor și colecțiilor publice: art. 1 – art. 5;
 • Legea nr. 53/2003-Codul Muncii : art.37 – art.40;
 • Legea nr. 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor: art. 19 – art. 22;
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă: art. 5 – art. 9, art. 22 – art. 26;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
 • Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții-indicativ C56-85, publicat în Buletinul construcțiilor volumul 1-211986, din care se solicită:
  • Caietul nr. 8: Zidării și placaje;
  • Caietul nr. 9: Tencuieli;
  • Caietul nr. 11: Zugrăveli, vopsitorie, tapete.
 • Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale –indicativ RpC, ediția 1981, revizuită și completată în 2009, din care se solicită:

– Tencuieli interioare și exterioare;

– Izolații la construcții;

– Închideri și compartimentări;

– Zugrăveli și vopsitorii.

 Actele necesare pentru înscriere:

 • Nota de fundamentare întocmită de şeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:
  • descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
  • nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
  • aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
  • conduita candidatului în timpul serviciului;
  • propunerea de promovare;
  • bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
  • propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.
 • Copii după fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.
 • Cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de muncitor calificat (zidar-zugrav), gradul I, studii medii.
 • Adeverința eliberată de către Biroul Resurse-Umane din care să rezulte că salariatul a ocupat aceeași funcție în ultimii 3 ani, muncitor calificat (zidar-zugrav), gradul I, studii medii, și nu a fost promovat în grad profesional imediat superior în ultimii 3 ani.

Modalitatea de desfășurare a examenului

 • Dosarele pentru înscrierea la examenul de promovare se vor depune până la data de 25.02.2020, ora 14:00, la Biroul Resurse-Umane.
 • Selecția dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va face în data de 26.02.2020.
 • Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va afișa în data de 27.02.2020, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași
 • Proba practică a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, muncitor calificat (zidar-zugrav), gradul I, studii medii, se va susține în data de 03.03.2020, ora 11:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.
 • Rezultatul la proba practică se va afișa în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia, în data de 05.03.2020, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba practică a examenului de promovare se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
 • Comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad profesional va afișa rezultatele finale în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestatiilor.
 • Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, muncitor calificat (zidar-zugrav), gradul I, studii medii, se vor afișa în data de 11.03.2020, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.

 Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, muncitor calificat (zidar-zugrav), gradul I, studii medii, se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași sau la tel. 0745 631 387, tel. 0232/410.340 int. 109, sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.