ANUNŢ

 

Muzeul Literaturii Române Iaşi cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr.4, organizează în data de 27.11.2019 concurs pentru:

 • un post de muzeograf, gradul II, studii superioare, funcții de execuție, cu susținerea primei probe de concurs în data de 27. 11.2019,
 • un post de gestionar custode, gradul II, studii medii, funcții de execuție cu susținerea primei probe de concurs în data de 27. 11.2019,
 • un post de supraveghetor muzeu, gradul II, studii generale/medii, funcții de execuție cu susținerea primei probe de concurs în data de 27.11.2019,

Posturile pentru care se organizează concursul fac parte din cadrul Compartimentului Muzeografie și sunt indispensabile bunei organizări și functionări a Muzeului Pogromului de la Iași.

 

Conditii de participare

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să indeplinească minim următoarele condiţii:

Generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare).

Specifice:

 1. muzeograf, gradul II:
 • studii superioare de specialitate finalizate (litere, istorie, arte vizuale),
 • o vechime în muncă de minimum trei ani și de minimum un an în activitatea muzeală,
 • să aibă abilități de comunicare intr-o limba de circulație internațională: engleza, franceza, spaniola, germana sau italiana,
 • să aibă abilități de comunicare cu publicul,
 • să aibă abilități de cercetare permanentă a depozitelor de bunuri culturale, arhive, biblioteci pentru îmbunătățirea activităților muzeale.

Atribuţii şi sarcini:

 • coordonează organizarea și buna desfășurare a activităților specific muzeale la locul său de muncă,
 • coordonează organizarea expozițiilor temporare propuse și aprobate de conducerea instituției și a evenimentelor culturale legate de acestea.

2. gestionar custode, gradul II:

 • studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat,
 • o vechime în muncă de minimum trei ani,
 • să aibă abilități de comunicare cu publicul,
 • să cunoască la nivel de comunicare orală o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană).

Atribuţii şi sarcini:

– conduce efectiv grupurile de vizitatori în muzeu (atunci când este necesar), oferind informaţii despre clădire, expoziţii, colecţii şi despre scriitorul (sau curentul literar) reprezentat. Oferă minimum necesar de informaţii vizitatorilor neorganizaţi în grupuri şi care le solicită.

– ajută la elaborarea fişelor analitice şi de evidenţă, de conservare etc. atunci când este solicitat de muzeograf, de persoanele cu atribuţii de evidenţă şi clasare.

3. supraveghetor muzeu, gradul II:

 • studii medii sau gimnaziale,
 • o vechime în muncă de minimum trei ani.

Atribuţii şi sarcini:

– asigură integritatea și securitatea bunurilor culturale și materiale gestionate pe durata programului de lucru,

– participă la toate acțiunile/activitățile specifice profilului postului necesare desfășurării activităților expoziționale și cultural educative.

Actele necesare pentru înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii;
 • copie după diploma de studii, care să ateste nivelul cerut;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să ateste starea de sănătate a candidatului, ca fiind corespunzătoare pentru angajarea în muncă;
 • curriculum vitae al candidatului;
 • dovada vechimii în muncă, dovedită cu carnetul de muncă și adeverințelor de vechime în muncă.

Actul de identitate, diploma de bacalaureat și carnetul de muncă, se vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

 Probele de concurs vor consta din:

 1. probă scrisă
 2. interviu

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Literaturii Române din Municipiul Iaşi, Str. V. Pogor nr.4.

Modalitatea de desfăsurare a examenului

Dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu, se vor depune  până la data de 21.11.2019, ora 16.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.

Selecția dosarelor pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu, se va face în data de 22.11.2019.

Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu, se va afișa în data de 22.11.2019, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Proba scrisă a concursul de ocupare a posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu, se va susține în data de 27.11.2019, ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Rezultatul la proba scrisă la concursul de ocupare a posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu, se va afișa în data de 28.11.2019, ora 16.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași

Contestațiile la proba scrisă la concursul de ocupare a posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu, se depun sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor la proba scrisă.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă a concursului de ocupare a a posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu, va afisa rezultatele finale in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunerii a contestatiilor.

Interviul concursului de ocupare a posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu, pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 04.12.2019, incepand cu ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Contestațiile la proba de interviu la concursul de ocupare a posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu, se depun sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor la proba de interviu.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă a concursului de ocupare a a posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu, va afisa rezultatele finale in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunerii a contestatiilor.

Rezultatele finale la concursul de ocupare a posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu, se vor afișa în data de 10.12.2019, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

 

 Bibliografia: 

Muzeograf:

– Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice  (republicată și  actualizată);

– Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată;

– Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;

– Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, 1998.

Gestionar custode:

 • Legea 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice (republicată și actualizată);
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată;
 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al MNLR Iași.

Supraveghetor muzeu:

 • Legea 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice (republicată și actualizată);
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată;
 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al MNLR Iași.

   

  Conditii oferite:

– salarizarea conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,

– program de lucru in conformitate cu Regulamentul Intern al Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

  Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor de muzeograf, gestionar custode și supraveghetor muzeu se pot obţine la sediul Muzeului Literaturii din Municipiul Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4 sau la tel. 0745 631 387, 0232/410.340 int. 109 la compartimentul de Resurse Umane, d-na. Maria Cristian.