ANUNŢ

 Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează concurs de promovare în grad profesional (promovări interne) pentru personalul contractual din instituție prin transformarea posturilor în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 1-alin. 8 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a art.41-art.45 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

 

 1. Posturile pentru care se organizează concurs de promovare :

 

 1. Muzeograf IA , cu studii superioare-2 posturi;

     

 1. Condiții de participare la examen :

 

Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

a)-a obținut calificativul ,, foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

b)-nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție ( muzeograf I, cu studii superioare).

 

 1. Pentru înscrierea la concursul de promovare candidații vor prezenta un dosar de înscriere care va conține următoarele documente:

 

 1. Cerere pentru participarea la concursul de promovare;
 2. Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic care cuprinde următoarele elemente:
 • descrierea activității desfășurate de candidat;
 • nivelul de însușire al legislației specifice activității desfășurate de candidat;
 • aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire al atribuțiilor;
 • conduita candidatului în timpul serviciului;
 • propunerea de promovare.
 1. Copii după fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din care să rezulte îndeplinirea condiției prevăzută la pct. B, lit. a);
 2. Adeverință de la Compartimentul de Resurse Umane din care să rezulte că salariatul a ocupat în ultimii 3 ani de activitate aceeași funcție (muzeograf I, cu studii superioare) și nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani.

 

 1. Condiții de desfășurare a concursului și calendarul concursului :

 

-data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 28.08.2017, ora 16,  la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din mun. Iași, Str. V. Pogor, Nr.4 la registratura instituției;

-data, ora și locul probei scrise: 08.09.2017, ora 10 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași;

 

Probele stabilite pentru concurs:

 

 1. –Selecția dosarelor de înscriere, organizată în data de 29.08.2017.

 

Rezultatul la proba de selecție a dosarelor de înscriere se va afișa în data de 29.08.2017.

 

 1. – Proba scrisă organizată în data de 08.09.2017.

 

Rezultatul la proba scrisă a concursului de promovare se va afișa în data de 12.09.2017.

 

Eventualele contestații ale rezultatelor oricărei probe se pot depune la Registratura instituției în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor fiecărei probe.

Comisia de soluționare a contestațiilor va afișa rezultatele finale, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

 

 1. Bibliografia –pentru concursul de promovare în postul  de muzeograf  IA cu studii superioare:

 

 1. Aurel Moldoveanu, ,, Conservarea preventivă a bunurilor culturale”, vol.1, 2, București, 1999;
 2. Radu Florescu, ,, Bazele muzeologiei ”, ediția a II-a , București, 1998;
 3. Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice. Actualizată.

 

 1. Tematica – pentru concursul de promovare în postul  de muzeograf  IA cu studii superioare:

 

 1. Etalarea obiectelor de patrimoniu într-o expoziție permanentă sau temporară;
 2. Stiluri de ghidaj adaptat vârstei vizitatorilor;
 3. Metode de conservare a valorilor de patrimoniu;
 4. Muzee și colecții, asemănări și deosebiri specifice în legislația în vigoare.