Nr. 1679/11.05.2020                                                                                                                                                 

 ANUNŢ

  Muzeul Național al Literaturii Române cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr. 4, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție:

 • două posturi de supraveghetor muzeu, studii medii sau gimnaziale, cu proba scrisă în data de 09.06.2020
 • un post de gestionar custode, treapta II, studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat, cu proba scrisă în data de 10.06.2020;
 • două posturi de muzeograf, gradul II, studii superioare, cu proba scrisă în data de 17.06.2020;
 • un post de educator muzeal, gradul II, studii superioare, cu proba scrisă în data de 18.06.2020.

Posturile pentru care se organizează concursul fac parte din cadrul ”Casei Muzeelor”, locația de pe strada V. Alecsandri nr. 6 Iași, pentru patru muzee noi: Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul Teatrului Evreiesc, Muzeul Literaturii Române și Muzeul Poeziei Românești și sunt indispensabile bunei organizări și funcționări a Muzeului National al Literaturii Române Iași.

Condiții de participare

Pentru înscrierea la concurs candidații trebuie să îndeplinească minim următoarele condiții:

Generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare).

Specifice:

 Supraveghetor muzeu:

 • studii medii sau gimnaziale,
 • o vechime în muncă de minimum trei ani.

Atribuții şi sarcini:

 • asigură integritatea și securitatea bunurilor culturale și materiale gestionate pe durata programului de lucru,
 • participă la toate acțiunile/activitățile specifice profilului postului necesare desfășurării activităților expoziționale și cultural educative.

Gestionar custode, treapta II:

 • studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat,
 • o vechime în muncă de minimum trei ani,
 • să aibă abilități de comunicare cu publicul,
 • să cunoască la nivel de comunicare orală o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană).

Atribuții şi sarcini:

 • conduce efectiv grupurile de vizitatori în muzeu (atunci când este necesar), oferind informații despre clădire, expoziţii, colecții şi despre scriitorul (sau curentul literar) reprezentat. Oferă minimum necesar de informații vizitatorilor neorganizaţi în grupuri și care le solicită.
 • ajută la elaborarea fișelor analitice şi de evidentă, de conservare etc. atunci când este solicitat de muzeograf, de persoanele cu atribuții de evidenţă şi clasare.

   Muzeograf, gradul II:

 • studii superioare de specialitate finalizate (litere, istorie, arte vizuale, filozofie, științe social-politice, psihologie și științe ale educației),
 • o vechime în muncă de minimum un an,
 • să aibă abilități de comunicare într-o limba de circulație internațională: engleza, franceza, spaniola, germana sau italiana,
 • să aibă abilități de comunicare cu publicul,
 • să aibă abilități de cercetare permanentă a depozitelor de bunuri culturale, arhive, biblioteci pentru îmbunătățirea activităților muzeale.

Atribuții şi sarcini:

 • coordonează organizarea și buna desfășurare a activităților specific muzeale la locul său de muncă,
 • coordonează organizarea expozițiilor temporare propuse și aprobate de conducerea instituției și a evenimentelor culturale legate de acestea.

   Educator muzeal, gradul II:

 • studii de specialitate finalizate (litere, psihologie și științe ale educației, filozofie și științe social-politice, istorie, arte vizuale),
 • o vechime în muncă de minimum un an,
 • să aibă abilități de comunicare cu publicul, în special cu copiii,
 • să cunoască metodele de lucru cu copiii și tinerii în scopul realizării unor programe atractive,
 • să cunoască minimum o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană).

Atribuții şi sarcini:

 • propune și coordonează proiecte de pedagogie muzeală,
 • menține şi dezvoltă legăturile cu partenerii (instituții de învățământ preșcolar, preuniversitar și universitar, organizații nonguvernamentale, diverse tipuri de asociații profesionale etc.) în vederea organizării proiectelor și programelor de pedagogie muzeală.

Documente necesare pentru înscriere:

  • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

 Probele de concurs vor consta din:

 • probă scrisă,
 • proba de interviu.

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Literaturii Române din Municipiul Iași, Str. V. Pogor nr.4.

Modalitatea de desfășurare a examenului

Supraveghetor muzeu

 • Dosarele se vor depune până la data de 28.05.2020, ora 10.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 29.05.2020.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 02.06.2020, ora 10.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 09.06.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 10.06.2020, ora 11.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 15.06.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 16.06.2020, ora 11.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a două postului de supraveghetor muzeu se vor afișa în data de 19.06.2020, ora 11.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

Gestionar custode

 • Dosarele se vor depune până la data de 28.05.2020, ora 11.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 29.05.2020.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 02.06.2020, ora 11.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 10.06.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 11.06.2020, ora 11.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 16.06.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 17.06.2020, ora 11.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de gestionar custode, se vor afișa în data de 22.06.2020, ora 11.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

 Muzeograf

 • Dosarele se vor depune până la data de 28.05.2020, ora 12.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 29.05.2020.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 02.06.2020, ora 12.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursul se va susține în data de 17.06.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 18.06.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 23.06.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 24.06.2020, ora 11.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a doua posturi de muzeograf se vor afișa în data de 29.06.2020, ora 11.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

 Educator muzeal

 • Dosarele se vor depune până la data de 28.05.2020, ora 13.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 29.05.2020.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 02.06.2020, ora 13.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursul se va susține în data de 18.06.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 19.06.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 24.06.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 25.06.2020, ora 11.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de educator muzeal se vor afișa în data de 30.06.2020, ora 11.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

   Bibliografia

  Supraveghetor muzeu

 • Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice (republicată și actualizată);
 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;
 • Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată.

Gestionar custode

 • Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice (republicată și actualizată);
 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;
 • Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată.

     Muzeograf

 • Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice (republicată și  actualizată);
 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;
 • Eva Mârza, Muzeologie generală, Alba Iulia, 2004.

      Educator muzeal

 • Legea 311 din 3 iulie 2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice (republicată și actualizată);
 • Eva Mârza, Muzeologie generală, Alba Iulia, 2004. Capitolele „Activitatea expozițională” (p. 98-116), „Marketingul și managementul în muzeu” (p. 117-122), „Muzeul și publicul” (p. 123-132);
 • Alexandra Zbuchea, Educația formală și informală în muzee, în „Revista muzeelor”, nr. 1/2006, p. 37-44;
 • Constantin Cucoș, Pedagogia muzeală – finalități, problematică, perspective, în „Revista de pedagogie”, anul LXII, nr. 1/2014, p. 7-23.

Condiții oferite:

 • salarizarea conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
 • program de lucru in conformitate cu Regulamentul Intern al Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

 Informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de supraveghetor muzeu, gestionar custode, muzeograf și educator muzeal, se pot obține la sediul Muzeului Literaturii din Municipiul Iași, str. V. Pogor, nr. 4 la biroul de Resurse Umane sau la tel. 0745 631 387, 0232/410.340 int. 109, de luni până vineri intre orele 09.00 – 13.00, la persoana care asigura secretariatul comisiei de concurs d-na. Maria Cristian.