ANUNŢ

 

Muzeul Național al Literaturii Române cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr.4, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale:

 • un post de muzeograf, grad II, studii superioare, funcții de execuție, cu susținerea primei probe de concurs în data de 06.01.2020,
 • două posturi de îngrijitor, studii generale, funcții de execuție cu susținerea primei probe de concurs în data de 07.01.2020,
 • un post de muncitor cu calificare de electrician, grad I, studii medii, funcție de execuție cu susținerea primei probe de concurs în data de 08.01.2020,
 • un post de consilier IT, grad II, studii superioare, funcție de execuție cu susținerea primei probe de concurs în data de 09.01.2020

Posturile pentru care se organizează concursul fac parte din cadrul Compartimentului Muzeografie și Biroului Tehnic-Administrativ și sunt indispensabile bunei organizări și funcționări a Muzeului Pogromului de la Iași.

 1. Condiții de participare

         Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii:

 1. Generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare.

 1. Specifice:

Muzeograf,grad II:

 • studii superioare de specialitate finalizate (litere, istorie, arte vizuale, filozofie și științe social-politice, psihologie și științe ale educației),
 • o vechime în muncă de minim un an,
 • să aibă abilități de comunicare într-o limbă de circulație internațională: engleza, franceza, spaniola, germana sau italiana,
 • să aibă abilități de comunicare cu publicul,
 • să aibă abilități de cercetare permanentă a depozitelor de bunuri culturale, arhive, biblioteci pentru îmbunătățirea activităților muzeale.

Atribuţii şi sarcini:

 • coordonează organizarea și buna desfășurare a activităților specific muzeale la locul său de muncă,
 • coordonează organizarea expozițiilor temporare propuse și aprobate de conducerea instituției și a evenimentelor culturale legate de acestea.

Îngrijitor:

 •  studii generale,
 •  vechime în muncă de minim un an.

Atribuţii şi sarcini:

 • întreține și îngrijește spațiile muzeelor literare unde își desfășoară activitatea,
 • răspunde de organizarea și desfășurarea activității, primește în gestiune echipamentele de lucru specifice.

Muncitor cu calificare de electrician, grad I:

 • să fie absolvenți de studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • să posede atestat de calificare profesională în meseria de electrician, obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare autorizat de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației;
 • să aibă minim cinci ani vechime în muncă;
 • să aibă minim trei ani de vechime în meseria de electrician.

Atribuţii şi sarcini:

 • efectuează lucrări de întreținere, reparații și înlocuire la instalații de complexitate medie din instituție conform procedurilor specifice de lucru și în condiții de siguranță,
 • efectuează lucrări de demontare și recuperare a materialelor din instalațiile electrice demontate,
 • efectuează controlul final al instalațiilor de automatizare, inclusiv executarea panourilor de asimilare necesare verificării acestor instalații.

Consilier IT,grad II:

 • să fie absolvenți de studii superioare tehnice de lungă durată ai următoarelor facultăți:

– Facultatea de Automatică și Calculatoare;

– Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației;

– Facultatea de Informatică;

– Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

– o vechime în muncă de minim trei ani

 • cunoștințe de operare pe calculator, operare pe sisteme de operare PC, server, baze de date relaționale.
 • limbi străine  (necesitate și grad de cunoaștere): o limbă străină de circulație internațională, nivel mediu.

Atribuţii şi sarcini:

 • răspunde de organizarea și desfășurarea activității, primește în gestiune echipamentele IT achiziționate, întocmește note de recepție, primește și păstrează certificatele de garanție,
 • gestionează aparatura IT aflată în instituție și administrează rețeaua de calculatoare,
 • actualizează site-urile și alte activități conexe,
 • cunoștințe SQL Server – interogare baze de date,
 • importă-exportă date în diverse formate.
 1. Actele necesare pentru înscriere:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

 

 1. Probele de concurs vor consta din:
 • probă scrisă
 • probă practică pentru postul de muncitor cu calificarea de electrician și pentru cel de consilier IT
 • interviu.

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Municipiul Iaşi, Str. V. Pogor nr.4.

 1. Modalitatea de desfășurare a examenului

Muzeograf

 1. Dosarele se vor depune până la data de 16.12.2019, ora 16.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 17.12.2019.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 18.12.2019, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă a concursului se va susține în data de 06.01.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 07.01.2020, ora 16.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 10.01.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 13.01.2020, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 10. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 11. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de muzeograf se vor afișa în data de 16.01.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

  Îngrijitor

 1. Dosarele se vor depune până la data de 16.12.2019, ora 16.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 17.12.2019.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 18.12.2019, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă a concursului se va susține în data de 07.01.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 08.01.2020, ora 16.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 13.01.2020, ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 14.01.2020, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 10. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 11. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a celor două posturi de îngrijitor se vor afișa în data de 17.01.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

 Muncitor cu calificare de electrician

 1. Dosarele se vor depune până la data de 16.12.2019, ora 16.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 17.12.2019.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 18.12.2019, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă a concursului se va susține în data de 08.01.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 09.01.2020, ora 16.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Proba practică a concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 14.01.2020, ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba practică se va afișa în data de 15.01.2020, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 10. Contestațiile la proba practică se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba practică.
 11. Interviul concursului pentru candidații admiși la proba practică se va susține în data de 20.01.2020, ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 12. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 21.01.2020, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 13. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 14. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de muncitor cu calificare de electirican se vor afișa în data de 24.01.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

 Consilier IT

 1. Dosarele se vor depune până la data de 16.12.2019, ora 16.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 17.12.2019.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 18.12.2019, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă a concursului se va susține în data de 09.01.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 10.01.2020, ora 16.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Proba practică a concursului pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 15.01.2020, ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba practică se va afișa în data de 16.01.2020, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 10. Contestațiile la proba practică se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba practică.
 11. Interviul concursului pentru candidații admiși la proba practică se va susține în data de 21.01.2020, ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 12. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 22.01.2020, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 13. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 14. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de consilier IT se vor afișa în data de 27.01.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

     5. Bibliografia

Muzeograf:

 • Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice  (republicată și  actualizată);
 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;
 • Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, 1998.

Îngrijitor:

 • Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, art.1-art.5;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii: art.37- art.40;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: art.19 – art.22;
 • Legea nr. 319/2006 a sănătății și securității în muncă: art.1 – art.5, art.22-art.26.

Muncitor cu calificare de electrician:

 •     Legea nr. 311/2003 – legea muzeelor și colecțiilor publice: art. 1 – art. 5;
 •     Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii: art.37 – art.40;
 •     Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: art. 19 – art. 22;
 •     Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă: art. 1 – art. 5, art. 22 – art. 26;
 •     Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, Indicativ I7/2011;
 • Manualul Electricianului ediția 2019, autor ing. Olteanu Mircea

Consilier IT:

 • Legea nr. 311/2003 – legea muzeelor și colecțiilor publice: art. 1 – art. 5
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii: art. 37 – art. 40;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: art. 19 – art. 22;
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă: art. 1 – art. 5, art. 22 – art. 26;
 • Buraga, Tehnologii XML, Polirom 2006,
 • Buraga, Proiectarea siturilor Web (ediția a II-a), Polirom, 2005,
 • Alboaie, S. Buraga, Servicii Web, Polirom 2006
 • Munteanu Adrian, Greavu-Serban Valerica, Rețele locale de calculatorare, Proiectare și administrare (ediția a II-a), Polirom, 2007,
 • Administrare Rețele de calculatoare. Autori Peter Norton și Dave Kearn, Traducere de Ileana Cazan, Editura Teora, București, 2000.

    6. Condiții oferite:

 •  salarizarea conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
 • program de lucru în conformitate cu Regulamentul Intern al Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

 

 1. Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor de muzeograf, îngrijitor, muncitor cu calificare de electrician și consilier IT, se pot obţine la sediul Muzeului Literaturii din Municipiul Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4 sau la tel. 0745 631 387, 0232/410.340 int. 109 la compartimentul de Resurse Umane, d-na. Maria Cristian.