Nr. 1704/18.04.2022

Muzeul Național al Literaturii Române, cu sediul în Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de operator date, treaptă profesională I, studii medii, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu proba scrisă în data de 18.05.2022.

Postul pentru care se organizează concursul face parte din cadrul Biroului Financiar-contabil și este indispensabil bunei organizări și funcționări a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Condiții de participare:

Pentru înscrierea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:

Generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori pentru săvârșirea unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției (cu excepția situației în care a intervenit reabilitare).

Specifice:  

 • Studii medii / studii medii în specialitatea contabilitate;
 • Alte atestate de calificare solicitate:
  • operator date atestat prin certificat/adeverință de formare profesională (perfecționare, specializare) obținut/ă ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare profesională acreditate, alte documente care atestă specializarea în operare date economice în calculator;
  • contabilitate, atestat prin certificat/adeverință de formare profesională (perfecționare, specializare) obținut/ă ca urmare a absolvirii cursurilor medii liceale cu profil economic, a unor cursuri de formare profesională acreditate.

Pentru absolvenții de liceu economic cu diplomă de bacalaureat, cu specialitatea contabilitate, atestatele de calificare menționate anterior nu reprezintă o cerință obligatorie.

 • Condiții referitoare la vechimea în muncă: minimum 3 (trei) ani.

Atribuții și sarcini:

 • gestionează programele de contabilitate folosite de instituție; colaborează cu firma furnizoare pentru îmbunătățirea și actualizarea acestora;
 • asigură prelucrarea electronică a documentelor contabile: introduce date contabile, verifică preluarea corectă în aplicație, obține rapoartele solicitate de compartimentul contabilitate;
 • realizează lunar arhiva electronică pe suport extern (CD) a situațiilor contabile;
 • verifică întocmirea, vizarea, semnarea și ștampilarea documentelor justificative din contabilitate;
 • întocmește toate situațiile solicitate de organele de control financiar-contabil.

Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

Pentru cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Probele de concurs constau în:

 • probă scrisă,
 • probă de interviu.

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din municipiul Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6 (Casa Muzeelor), în sala de conferințe de la parter.

Modalitatea de desfășurare a concursului:

 • Dosarele se vor depune până la data de 10.05.2022, ora 15.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Iași.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 11.05.2022.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 12.05.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 18.05.2022, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6 (Casa Muzeelor), în sala de conferințe de la parter.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 19.05.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Iași, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 24.05.2022, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6 (Casa Muzeelor), în sala de conferințe de la parter.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 25.05.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post de operator date, treaptă profesională I, studii medii, se vor afișa în data de 30.05.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Bibliografia:

 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității republicată și actualizată 2022: capitolul 3;
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) a muzeelor și a colecțiilor publice: capitolul 1 și capitolul 3;
 • ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile cu actualizările ulterioare:  Anexa nr. 1.

  Informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de operator date se pot obține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, la biroul de Resurse Umane sau la tel. 0745 631 387, de luni până vineri între orele 09.00 și 13.00, la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs: doamna Maria Cristian.

Primirea dosarelor pentru concurs se va face numai în intervalul orar 12.00-15.00.