Nr. 1092/11.03.2022

Muzeul Național al Literaturii Române, cu sediul în Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf, gradul II, studii superioare, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu proba scrisă în data de 14.04.2022.

Postul pentru care se organizează concursul face parte din cadrul Biroului programe culturale și este indispensabil bunei organizări și funcționări a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Condiții de participare:

Pentru înscrierea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:

Generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare.

Specifice:

 • studii superioare de specialitate finalizate (litere, istorie, arte vizuale, filosofie, științe social-politice, psihologie și științe ale educației, geografie – absolvite cu diplomă de licență);

 • o vechime în muncă de minimum un an;

 • să aibă abilități de comunicare într-o limbă de circulație internațională: engleză, franceză, spaniolă, germană sau italiană;

 • să aibă abilități de comunicare cu publicul;

 • să aibă abilități de cercetare permanentă a depozitelor de bunuri culturale, arhive, biblioteci pentru îmbunătățirea activităților muzeale și culturale.

Atribuții şi sarcini:

 • Verifică modul de organizare şi asigură, prin colaborare cu coordonatorii proiectelor culturale, buna desfăşurare a 10 proiecte culturale în decursul unui an;

 • Colaborează la organizarea proiectelor științifice ale MNLR Iași;

 • Iniţiază proiecte de parteneriat pentru desfășurarea de proiecte culturale în spaţiile MNLR Iași;

 • Colaborează la promovarea şi valorificarea patrimoniului MNLR Iași prin organizarea de proiecte culturale, împreună cu muzeografii MNLR Iași;

 • Realizează, în calitate de coordonator sau colaborator, expoziții tematice, temporare la sediul MNLR Iași sau itinerante;

 • Desfășoară cercetare de teren în baza proiectelor expoziționale și a proiectelor culturale aprobate de conducerea MNLR Iași;

 • Cunoaște bunurile culturale care constituie patrimoniul muzeal al MNLR Iași;

 • Se preocupă de continua sa perfecționare profesională;

 • Participă la simpozioane, colocvii, conferințe și întâlniri profesionale de specialitate;

 • Face parte din comisiile de inventariere a patrimoniului și din alte comisii (evaluare, recepție, achiziții etc.) ori de câte ori este solicitat/ă, cu condiția ca desfășurarea activității de bază să nu-i fie afectată;

 • Program de lucru: luni-vineri, 08:00-16:00.

Documente necesare pentru înscriere:

  • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției organizatoare;

  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

  • curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

Pentru cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Probele de concurs constau în:

 • probă scrisă,

 • probă de interviu.

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 (Casa Muzeelor), în sala de conferințe de la parter.

Modalitatea de desfășurare a concursului:

 • Dosarele se vor depune până la data de 06.04.2022, ora 15.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri, nr. 6, județul Iași.

 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 07.04.2022.

 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 08.04.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

 • Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 14.04.2022, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 (Casa Muzeelor), în sala de conferințe de la parter.

 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 15.04.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, Str. V. Alecsandri, nr. 6, județul Iași, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.

 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 20.04.2022, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 (Casa Muzeelor), în sala de conferințe de la parter.

 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 21.04.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.

 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post de muzeograf S II se vor afișa în data de 28.04.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Bibliografia:

 • Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice (republicată și actualizată);

 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;

 • Sorin-Mihai Constantinescu, Potențialul de prefacere a muzeului românesc în hub cultural, în „Revista muzeelor”, nr. 1/2019, p. 24-35;

 • Eva Mârza, Muzeologie generală, Alba Iulia, 2004. Capitolele „Activitatea expozițională” (p. 98-116), „Marketingul și managementul în muzeu” (p. 117-122), „Muzeul și publicul” (p. 123-132), „Muzeul virtual” (p. 133-135);

 • Aurel Mototolea, Andreea Andrei, Un muzeu pentru fiecare, în „Revista muzeelor”, nr.1/2019, p. 49-55.

Informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de muzeograf se pot obține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, la biroul de Resurse Umane sau la tel. 0745 631 387, de luni până vineri între orele 09.00 și 13.00, la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs: doamna Maria Cristian.

Primirea dosarelor pentru concurs se va face numai în intervalul orar 12.00 – 15.00.