Nr. 2630/07.06.2022

                                                                                                                                  ANUNŢ

Muzeul Național al Literaturii Române, cu sediul în Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor spații verzi cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor literare, studii generale, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu proba scrisă în data de 06.07.2022.

Postul pentru care se organizează concursul face parte din cadrul Biroului tehnic-administrativ și este indispensabil bunei organizări și funcționări a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Condiții de participare:

Pentru înscrierea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:

Generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitare.

Specifice:  

 • să fie absolvenți de studii generale,
 • o vechime în muncă de minimum 1 (un) an,

Atribuții și sarcini:

 • Întreține și îngrijește spațiile exterioare ale muzeelor.
 • Răspunde de organizarea și desfășurarea activității, primește în gestiune echipamentele de lucru specifice.
 • Construiește, montează și instalează sistemele ce constituie spațiile verzi, realizează aranjamentele florale și verzi, după natura lor și le întreține.
 • Efectuează lucrări specifice grădinilor și curților muzeelor M.N.L.R. Iași (tunde iarba, întreține spațiile verzi și florale, toaletează copacii de talie mică, ajută personalul de specialitate de la Direcția de Servicii Publice a Primăriei la toaletarea copacilor înalți).
 • Participă la elaborarea proiectelor de optimizare a spațiilor grădinilor și curților muzeelor ale M.N.L.R. Iași.
 • Verifică calitatea spațiilor ambientale din grădinile și curțile muzeelor filiale ale M.N.L.R. Iași.
 • Își însușește noi metodologii de întreținere a grădinilor și curților muzeelor ale M.N.L.R. Iași.
 • Face propuneri privind achiziționarea de echipamente și materiale consumabile necesare bunei funcționări a activității.

Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

Pentru cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Probele de concurs constau în:

 • probă scrisă,
 • probă practică,
 • probă de interviu.

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, municipiul Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6 (Casa Muzeelor), în sala de conferințe de la parter.

Modalitatea de desfășurare a concursului:

 • Dosarele se vor depune până la data de 28.06.2022 (inclusiv), ora 15.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Iași.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 29.06.2022.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 30.06.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 06.07.2022, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6 (Casa Muzeelor), în sala de conferințe de la parter.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 07.07.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Iași, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Proba practică a concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 12.07.2022, ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Rezultatul la proba practică se va afișa în data de 13.07.2022, ora 15.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba practică se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba practică.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba practică se va susține în data de 18.07.2022, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6 (Casa Muzeelor), în sala de conferințe de la parter.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 19.07.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post de vacant de îngrijitor spații verzi cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor literare, studii generale, se vor afișa în data de 22.07.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

  Bibliografia:

 • Legea nr. 311/2003 – legea muzeelor și colecțiilor publice;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii: art.37 – art. 40;
 • Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor: art. 19 – art. 22;
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă: art. 5 – art. 9, art. 22 – art. 28.

Informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor spații verzi cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor literare, studii generale, se pot obține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, la biroul de Resurse Umane sau la tel. 0745 631 387, de luni până vineri între orele 09.00 și 13.00, la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs: doamna Maria Cristian.

Primirea dosarelor pentru concurs se va face numai în intervalul orar 12.00 – 15.00.