Nr. 2426/30.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     

Muzeul Național al Literaturii Române, cu sediul în Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de gestionar custode, treaptă profesională II, studii medii, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, pentru Muzeul “C. Negruzzi” din localitatea Trifești, Județul Iași, cu proba scrisă în data de 27.06.2022.

Postul pentru care se organizează concursul face parte din cadrul Serviciului Muzee și este indispensabil bunei organizări și funcționări a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Condiții de participare:

Pentru înscrierea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:

Generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitare).

Specifice:  

 • studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat,
 • o vechime în muncă de minimum 1 (un) an,
 • să aibă abilități de comunicare cu publicul,
 • să cunoască la nivel de comunicare orală o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană).

Atribuții și sarcini:

 • Cunoaște patrimoniul din întreaga expoziție permanentă și locul de amplasare al acestuia;
 • Verifică existența și integritatea bunurilor culturale și obiectelor din muzeu la intrarea în serviciu și pe durata programului de lucru;
 • Studiază, își însușește și respectă prevederile Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale;
 • Colaborează permanent la întreținerea ordinii și curățeniei în expoziția permanentă, în expozițiile temporare, în proximitatea obiectivului muzeal și în depozite;
 • Conduce efectiv grupurile de vizitatori în muzeu, oferind informații despre istoricul clădirii, scriitori, curente literare/culturale, expoziția permanentă, expoziții temporare, colecții.  Oferă minimum de informații vizitatorilor individuali, la solicitarea acestora;
 • Completează  registrul de inventar al bunurilor  aflate în gestiune (intrările în evidența muzeului a bunurilor culturale, ieșirile acestora prin transfer);
 • Verifică funcționarea aparatelor de măsură și control ale condițiilor de microclimat;
 • Colaborează la elaborarea fișelor analitice de evidență, de conservare atunci când este solicitat de către muzeograf sau de către personalul cu atribuții de evidență și clasare;
 • Colaborează la organizarea expozițiilor permanente sau temporare cât și la buna desfășurare a evenimentelor culturale organizate în muzeul la care își desfășoară activitatea sau în alte locații în care este solicitat;
 • Gestionează patrimoniul muzeal, bunurile de inventar gospodăresc și alte bunuri materiale preluate, întocmind documentația specifică;
 • Face parte din comisiile de inventariere a patrimoniului, de achiziţie – recepţie etc. ori de câte ori este solicitat de către conducerea instituţiei;
 • Întocmește situațiile lunare privind numărul de vizitatori și situația vânzărilor de suveniruri muzeale
 • Participă la toate acțiunile/activitățile specifice profilului postului necesare desfășurării activităților expoziționale și cultural educative;
 • Îndeplinește alte sarcini trasate de conducerea instituției conform cu pregătirea și încadrarea sa;
 • Gestionează pliantele, suvenirurile și biletele de muzeu conform legislației în vigoare;
 • Încasează și predă sumele rezultate din vânzarea pliantelor, suvenirurilor și biletelor de muzeu la casieria instituției conform cu regulamentul operațiunilor de casă;
 • Raportează lunar activitatea desfășurată înregistrând la Secretariat Raportul de activitate lunar până în data de 5 ale lunii următoare;
 •  Delegarea de atribuții în situația întreruperii activității se face cu acordul conducerii instituției;
 •  Respectă cu strictețe normele deontologiei profesionale în domeniu. Respectă politica de confidențialitate a instituției;
 • Cunoaşte şi respectă normele SSM și ISU;
 • Cunoaște și aplică Regulamentul de Ordine și Funcționare al MNLR Iași, Regulamentul Intern și legislația privitoare la funcționarea muzeelor;
 •  Program de lucru: marți-duminică, 09:00-17:00 respectându-se prevederile Regulamentului intern cu privire la timpul de muncă al angajatului și legislația în domeniu.

Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

Pentru cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Probele de concurs constau în:

 • probă scrisă,
 • probă de interviu.

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”), în sala de conferințe de la parter.

Modalitatea de desfășurare a concursului:

 • Dosarele se vor depune până la data de 17.06.2022 (inclusiv), ora 15.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri, nr. 6, Județul Iași.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 20.06.2022.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 21.06.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 27.06.2022, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”), în sala de conferințe de la parter.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 28.06.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, Str. V. Alecsandri, nr. 6, județul Iași, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 01.07.2022, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”), în sala de conferințe de la parter.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 04.07.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post de gestionar custode, treaptă profesională II, studii medii, se vor afișa în data de 07.07.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Bibliografia:

 • Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice (republicată);
 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;
 • Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969, actualizată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice.

  Informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de gestionar custode se pot obține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, la biroul de Resurse Umane sau la tel. 0745 631 387, de luni până vineri între orele 09.00 și 13.00, la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs: doamna Maria Cristian.

Primirea dosarelor pentru concurs se va face numai în intervalul orar 12.00 – 15.00.