Nr. 4887/16.10.2023

        

ANUNŢ

 

Muzeul Național al Literaturii Române, cu sediul în Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de execuție de muzeograf, studii superioare, debutant, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023,  pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, cu proba scrisă în data de 14.11.2023, anunț afișat pe site-ul posturi@gov.ro  începând cu data de 23.10.2023.

Postul pentru care se organizează concursul face parte din cadrul Serviciului Muzeografie, proiecte expoziționale, Muzeul „Nicolae Gane” și este indispensabil bunei organizări și funcționări a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Condiții de participare:

Generale:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Specifice:  

 • Studii superioare finalizate cu diplomă licență;
 • Abilități de comunicare cu publicul;
 • Cunoștințe la nivel de comunicare orală a unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană).

 

Atribuții și sarcini:

 • Însușirea cunoștințelor legate de patrimoniul din expoziția permanentă și expozițiile temporare;
 • Coordonează activitățile specifice ale muzeului pe care îl are în subordine;
 • Conduce/ghidează grupurile organizate de vizitatori în muzeu, oferind informații despre istoricul clădirii, expoziția permanentă, expoziții temporare, colecții.

 

Documente necesare pentru înscriere:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) curriculum vitae, model comun european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3)  Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

(5)  Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6)  Documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7)  În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.

(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format.pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Bibliografia:

 • Radu Florescu – Bazele muzeologiei, ediția a II-a, București, 1998;
 • Eva Mârza – Muzeologie generală, Alba-Iulia, 2004 (capitolele: Muzeele și colecțiile publice, Funcțiile principale ale muzeului, Structura muzeului, Activitatea expozițională);
 • Legea 311 din 3 iulie 2003 muzeelor și a colecțiilor publice (republicată și actualizată);
 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;
 • Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

 

Tematică

 • Ocrotirea patrimoniului mobil în România;
 • Muzeul și funcțiile sale;
 • Principii generale de organizare a expozițiilor permanente și a celor temporare.

 

Concursul pentru ocuparea unui post vacant constă în următoarele etape:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul.

 

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”).

 

Modalitatea de desfășurare a concursului:

 • Dosarele se vor depune până la data de 06.11.2023, ora 15.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri, nr. 6, Județul Iași.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 08.11.2023.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 09.11.2023, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 14.11.2023, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”).
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 15.11.2023, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, Str. V. Alecsandri, nr. 6, județul Iași, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 20.11.2023, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”).
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 21.11.2023, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post de muzeograf, studii superioare, debutant, se vor afișa în data de 24.11.2023, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

   

Informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de muzeograf, studii superioare, debutant se pot obține de pe pagina de internet https://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/concursuri/  sau la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, la biroul de Resurse Umane sau la tel. 0745 631 387, la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs: doamna Maria Cristian,  resurse.umane.mnlri@gmail.com.

Primirea dosarelor pentru concurs se va face de luni până vineri numai în intervalul orar 12.00 – 15.00.