Nr. 185/15.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ANUNŢ

   Prin prezenta, vă comunicăm că Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr. 4, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru un număr de trei funcții contractuale de muzeograf cu studii superioare, grad I, probă scrisă, în data 30.01.2020.

 1. Condiții de participare:
 2. a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate,
 3. nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție, muzeograf studii superioare.

   Bibliografia şi, după caz, tematica:

   Bibliografia:

 1. Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice;
 2. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, ediția a II a, București, 1998;
 3. Hotărârea nr. 1.546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

      Tematica:

 1. Muzeul și funcțiile sale;
 2. Patrimoniul muzeal;
 3. Expoziția muzeală (categorii de expoziții; etapele organizării expoziției; ghidajul);

      III. Actele necesare pentru înscriere:

 1. Nota de fundamentare întocmită de şeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:
 2. a) descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
 3. b) nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
 4. c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
 5. d) conduita candidatului în timpul serviciului;
 6. e) propunerea de promovare;
 7. f) bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
 8. g) propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.
 9. Copii dupa fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.
 10. Cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de muzeograf studii superioare, grad I.
 11. Adeverința eliberată de către Biroul Resurse-Umane din care sa rezulte că salariatul a ocupat aceeași funcție în ultimii 3 ani, muzeograf, studii superioare, grad II, și nu a fost promovat în grad profesional imediat superior în ultimii 3 ani.

IV. Modalitatea de desfășurare a examenului

 1. Dosarele pentru înscrierea la examenul de promovare se vor depune până la data de 20.01.2020, ora 14:00, la Biroul Resurse-Umane.
 2. Selecția dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va face în data de 21.01.2020.
 3. Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va afișa în data de 22.01.2020, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 4. Proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, muzeograf studii superioare, grad I, se va susține în data de 30.01.2020, ora 11:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.
 5. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia, în data de 03.02.2020, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 6. Contestațiile la proba scrisă a examenului de promovare se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
 7. Comisia de soluţionare a contestaţiilor a examenului de promovare în grad profesional va afișa rezultatele finale în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.
 8. Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, muzeograf, studii superioare, grad I, se vor afișa în data de 07.02.2020, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, muzeograf studii superioare, grad I se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași sau la tel. 0745 631 387, tel. 0232/410.340 int. 109, sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.