Nr. 2935/22.06.2022                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                    

Prin prezenta, vă comunicam că Muzeul Național al  Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de gestionar-custode, studii medii, treaptă profesională I, probă scrisă, în data 08.07.2022, ora 11:00.

         

I. Condiții de participare:

 1. a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate,
 2. nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție, gestionar-custode, studii medii, treaptă profesională II.

     

II. Bibliografia şi, după caz tematica:

   Bibliografia:

 1. Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice  (republicată și actualizată);
 2. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;
 3. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice.

       

  III. Actele necesare pentru înscriere:

 1. Nota de fundamentare întocmită de şeful ierarhic trebuie să cuprindă următoarele elemente:
  1. descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
  2. nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
  3. aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
  4. conduita candidatului în timpul serviciului;
  5. propunerea de promovare;
  6. bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
  7. propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.
 2. Copii dupa fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.
 3. Cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de gestionar-custode, studii medii, treaptă profesională I.
 4. Adeverința eliberată de către Biroul Resurse-Umane din care sa rezulte ca salariatul a ocupat aceeași funcție în ultimii 3 ani, gestionar-custode, studii medii, treaptă profesională II, și nu a fost promovat în grad profesional imediat superior în ultimii 3 ani.

 

IV. Modalitatea de desfăsurare a examenului

 1. Dosarele pentru înscrierea la examenul de promovare se vor depune până la data de 01.07.2022, ora 14:00 la Biroul Resurse-Umane.
 2. Selecția dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va face în data de 04.07.2022.
 3. Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va afișa în data de 05.07.2022, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași
 4. Proba scrisă a examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, gestionar-custode, studii medii, treaptă profesională I, se va susține în data de 08.07.2022, ora 11:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri, nr. 6, Județul Iași.
 5. Rezultatul la proba scrisă se va afișa  în data de 11.07.2022, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 6. Contestațiile la proba scrisă a examenului de promovare se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.
 7. Comisia de soluţionare a contestaţiilor a examenului de promovare în grad profesional va afisa rezultatele finale in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunerii a contestatiilor.
 8. Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, gestionar-custode, studii medii, treaptă profesională I, se vor afișa în data de 15.07.2022, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri, nr. 6, Județul Iași.

 

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, gestionar-custode, studii medii, treaptă profesională I se pot obţine și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, V. Alecsandri, nr. 6, Județul Iași sau la tel. 0745 631 387.