Nr.420/02.02.2022

Prin prezenta, vă comunicăm că Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de economist, studii superioare, gradul I, probă scrisă, în data 18.02.2022, ora 11:00.

I. Condiții de participare:

 1. a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate,

 2. nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție, economist, studii superioare, gradul II.

II. Bibliografia şi, după caz tematica:

Bibliografia:

 1. Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 actualizată: capitolele 3 și 4;

 2. Ordinul nr. 2861 din 09 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 3. Ordin nr. 2634 din 05 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile cu actualizările ulterioare: Anexa nr.1 și Anexa nr.2.

III. Actele necesare pentru înscriere:

 1. Nota de fundamentare întocmită de şeful ierarhic trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) descrierea activităţii desfăşurate de candidat;

b) nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;

c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;

d) conduita candidatului în timpul serviciului;

e) propunerea de promovare;

f) bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;

g) propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.

 1. Copii dupa fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

 2. Cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de economist, studii superioare, gradul I.

 3. Adeverința eliberată de către Biroul Resurse-Umane din care sa rezulte ca salariatul a ocupat aceeași funcție în ultimii 3 ani, economist, studii superioare, gradul II, și nu a fost promovat în grad profesional imediat superior în ultimii 3 ani.

IV. Modalitatea de desfăsurare a examenului

 1. Dosarele pentru înscrierea la examenul de promovare se vor depune până la data de 10.02.2022, ora 14:00 la Biroul Resurse-Umane.

 2. Selecția dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va face în data de 11.02.2022.

 3. Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va afișa în data de 14.02.2022, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași

 4. Proba scrisă a examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, economist, studii superioare, gradul I, se va susține în data de 18.02.2022, ora 11:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri, nr. 6, Județul Iași.

 5. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 21.02.2022, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

 6. Contestațiile la proba scrisă a examenului de promovare se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

 7. Comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad profesional va afisa rezultatele finale în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestatiilor.

 8. Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, economist, studii superioare, gradul I, se vor afișa în data de 25.02.2022, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri, nr. 6, Județul Iași.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, economist, studii superioare, gradul I, se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, V. Alecsandri, nr. 6, Județul Iași sau la tel. 0745 631 387, sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.