Nr. 967/10.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ANUNŢ

    Prin prezenta, vă comunicăm că Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr. 4, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de gestionar custode, studii medii, treapta IA, probă scrisă, în data de 25.03.2020, ora 11:00.

Condiții de participare:

 • a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate,
 • nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție, gestionar custode, studii medii, treapta I.

   Bibliografia/tematica:

 • Legea nr. 311 din 03 iulie 2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, actualizată;
 • Hotărârea nr. 1.546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 • Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată.

     Actele necesare pentru înscriere:

 • Nota de fundamentare întocmită de şeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:
 • a) descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
 • b) nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
 • c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
 • d) conduita candidatului în timpul serviciului;
 • e) propunerea de promovare;
 • f) bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
 • g) propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.
 • Copii dupa fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.
 • Cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de gestionar custode, studii medii, treapta IA.
 • Adeverința eliberată de către Biroul Resurse-Umane din care să rezulte că salariatul a ocupat aceeași funcție în ultimii 3 ani, gestionar custode, studii medii, treapta I, și nu a fost promovat în grad profesional imediat superior în ultimii 3 ani.

Modalitatea de desfășurare a examenului

 • Dosarele pentru înscrierea la examenul de promovare se vor depune până la data de 18.03.2020, ora 14:00, la Biroul Resurse-Umane.
 • Selecția dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va face în data de 19.03.2020.
 • Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va afișa în data de 20.03.2020, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, gestionar custode, studii medii, treapta IA, se va susține în data de 25.03.2020, ora 11:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia, în data de 27.03.2020, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba scrisă a examenului de promovare se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
 • Comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad profesional va afișa rezultatele finale în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.
 • Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, gestionar custode, studii medii, treapta IA, se vor afișa în data de 31.03.2020, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, gestionar custode, studii medii, treapta IA se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași, la tel. 0745 631 387, tel. 0232/410.340 int. 109, sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.