Nr. 3692/30.08.2021                                                                                                                                                                                                                                                                             

Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu sediul administrativ în Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent relații publice, studii superioare, gradul II, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu proba scrisă în data de 28.09.2021.

Postul pentru care se organizează concursul face parte din cadrul Biroului Comunicare și este indispensabil bunei organizări și funcționări a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Condiții de participare:

Pentru înscrierea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:

Generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare).

Specifice:  

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializările: Comunicare și Relații publice, Jurnalism, Litere, Marketing, Publicitate;
 • vechimea în muncă: minim1 an;
 • cunoașterea a cel puţin o limbă de circulație internațională,  de preferat limba engleza,  nivel avansat;
 • abilităţi în utilizarea sistemului de operare Windows şi procesare de text Word, nivel mediu;
 • disponibilitate în a efectua deplasări pe teren, pentru coordonarea programelor, proiectelor și a activităților de comunicare și pentru realizarea de parteneriate strategice;
 • cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei privind informarea publică;
 • aptitudini de comunicare scrisă și orală.

Atribuţii şi sarcini:

 • Implementarea planului de promovare a imaginii și activității instituției;
 • Asigurarea transparenței instituției prin comunicarea constantă către presă și alte categorii de publicuri;
 • Inițierea parteneriatelor și menținerea comunicării cu partenerii instituției în vederea promovării activității MNLR Iași;
 • Propunerea de metode, tehnici și instrumente în desfășurarea activității de comunicare (internă și externă) și promovare a instituției.

Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

Pentru cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Probele de concurs constau în:

 • probă scrisă,
 • probă de interviu.

Probele de concurs se vor susține la sediul administrativ al Muzeului Național al Literaturii Române („Casa Muzeelor”) din Municipiul Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 .

Modalitatea de desfășurare a concursului:

 • Dosarele se vor depune până la data de 20.09.2021 (inclusiv), ora 15.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 21.09.2021.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 22.09.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 28.09.2021, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 29.09.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, Str. V. Alecsandri nr. 6, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 04.10.2021, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 05.10.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, Str. V. Alecsandri nr. 6, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post vacant de referent relații publice, studii superioare, gradul II, se vor afișa în data de 08.10.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

  Bibliografia:

 • Legea nr. 311/2003- legea muzeelor și colecțiilor publice: art. 1 – art. 5
 • Legea nr. 544/2001-legea privind liberul acces la informațiile de interes public: art. 3-art. 8
 • Marketing muzeal pentru nonmarketeri-Alexandra Zbuchea (Smart Books): Capitolul 6 (Comunicarea cu publicul, Promovarea muzeului, Vedetele promovării: publicitatea și relațiile publice, Muzeul online)
 • Tendințe actuale în campaniile de relații publice – Camelia Cmeciu (Editura Polirom): Capitolul 1, Capitolul 4 (punctele 4.1-4.5)
 • Redactarea materialelor de relații publice (ediția a II-a revăzută și adăugită) – Doug Newsom, Jim Haynes (Editura Polirom, an apariție 2011): Capitolul 8, secțiunile „Crearea comunicatelor de presă”și „Tipuri de comunicate de presă”, pag. 184-191
 • Campania de relații publice-Bernard Dagenais (Editura Polirom): Capitolul 8 (Tehnicile de relații publice, mass media și suporturile utilizate): punctul 1 (Tehnicile) și punctul 1.1, pag. 257-268.

 Informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de referent relații publice, studii superioare, gradul II, se pot obține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, la biroul de Resurse Umane sau la tel. 0745 631 387, de luni până vineri între orele 09.00 și 13.00, la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs: doamna Maria Cristian.

Primirea dosarelor pentru concurs se va face numai în intervalul orar 12.00 – 15.00.