Nr. 3761/01.09.2021

Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu sediul administrativ în Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent contabilitate, studii superioare, gradul II, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu proba scrisă în data de 30.09.2021.

Postul pentru care se organizează concursul face parte din cadrul Biroului financiar-contabil și este indispensabil bunei organizări și funcționări a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Condiții de participare:

Pentru înscrierea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:

Generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare).

Specifice:  

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență (contabilitate, finanțe, cibernetica statistica și informatică economică);
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor superioare solicitate pentru concurs de 3 (trei) ani, din care 2 (doi) în domeniul financiar –contabil.
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: pachetul office

Atribuţii şi sarcini:

 • gestionează mijloace băneşti şi alte valori, cunoaște şi respectă prevederile Legii 22/1969 privind obligaţiile gestionarilor şi Regulamentul operaţiunilor de casierie nr. 209/1976;
 • primeşte, păstrează şi eliberează mijloace băneşti din casieria unităţii, răspunde de integritatea mijloacelor băneşti gestionate;
 • se deplasează la bancă zilnic pentru a depune documentele de decontare emise de unitate;
 • ridică de la bancă extrasul de cont, verifică dacă are anexate toate documentele care au stat la baza operaţiunilor din cont, predă toate documentele la contabilitate;
 • depune la bancă pe baza „Foii de vărsămînt“ sumele ce depăşesc plafonul de casă și orice sumă care reprezintă venituri proprii ale unităţii (c/v bilete, pliante, chirii, custodii, închirieri, cheltuieli de întreținere, diverse taxe etc.);
 • ridică din conturile instituției sumele necesare pentru plătile ȋn numerar;
 • achită avansuri spre decontare sau sumele reprezentând decontarea unor cheltuieli efectuate de salariatii unitătii, conform documentelor justificative;
 • ține evidența dispozițiilor de plată/ȋncasare către casierie primite, ȋn registrul special.
 • asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidență curentă a arhivei;
 • analizează conținutul dosarelor, stabilește indicativul după nomenclator, a termenului de păstrare, pentru determinarea perioadei de timp pentru arhivare/păstrare;
 • pune la dispozție pe bază de semnătură și ține evidența documentelor/dosarelor arhivate împrumutate compartimentelor, în registrul de depozit;
 • reintegrează la fond, documentele/dosarele arhivate solicitate și înapoiate în depozitul de arhivare;
 • organizează depozitul de arhivă după criteriile stabilite de legislația arhivistică

 

Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

Pentru cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Probele de concurs constau în:

 • probă scrisă,
 • probă de interviu.

Probele de concurs se vor susține la sediul administrativ al Muzeului Național al Literaturii Române („Casa Muzeelor”) din Municipiul Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.

Modalitatea de desfășurare a concursului:

 • Dosarele se vor depune până la data de 22.09.2021 (inclusiv), ora 15.00, la Biroul Resurse Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 23.09.2021.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 24.09.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 30.09.2021, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 01.10.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, str. V. Alecsandri nr. 6, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 06.10.2021, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 07.10.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, str. V. Alecsandri nr. 6, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post vacant de referent contabilitate, studii superioare, gradul II, se vor afișa în data de 12.10.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

  Bibliografia:

 • Legea nr. 82/1991, Legea Contabilității, republicată, cap 1-3;
 • Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
 • ORDIN nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Legea nr. 22/1969 privind privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, actualizată;
 • Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, cap 3.

 În studierea legislației prezentate mai sus se vor avea în vedere variantele actualizate, cu modificări și completări ulterioare.

Informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de referent contabilitate, studii superioare, gradul II, se pot obține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, la biroul de Resurse Umane sau la tel. 0745 631 387, de luni până vineri între orele 09.00 și 13.00, la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs: doamna Maria Cristian.

Primirea dosarelor pentru concurs se va face numai în intervalul orar 12.00 – 15.00.