Muzeul Național al Literaturii Române cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr. 4, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, studii generale, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, cu proba scrisă în data de 28.01.2021.

Postul pentru care se organizează concursul fac parte din cadrul ”Casei Muzeelor”, locația de pe strada V. Alecsandri nr. 6 Iași, pentru patru muzee noi: Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul Teatrului Evreiesc, Muzeul Literaturii Române și Muzeul Poeziei Românești și sunt indispensabile bunei organizări și funcționări a Muzeului National al Literaturii Române Iași.

 

Condiții de participare:

Pentru înscrierea la concurs candidații trebuie să îndeplinească minim următoarele condiții:

Generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare).

Specifice:  

 • studii generale;
 • o vechime în muncă de minimum un an,

Atribuţii şi sarcini:

 • întreține și îngrijește spațiile muzeelor literare unde își desfășoară activitatea,
 • răspunde de organizarea și desfășurarea activității, primește în gestiune echipamentele de lucru specifice.

 

Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

 

Probele de concurs vor consta din:

 • probă scrisă,
 • proba de interviu.

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Literaturii Române din Municipiul Iași, Str. V. Pogor nr. 4.

 

Modalitatea de desfășurare a examenului:

 • Dosarele se vor depune până la data de 19.01.2021, ora 15.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 20.01.2021.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 21.01.2021, ora 15.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 28.01.2021, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 29.01.2021, ora 15.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 03.02.2021, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 04.02.2021, ora 15.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post vacant de îngrijitor se vor afișa în data de 09.02.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

  

Bibliografia:

 • Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, art.1-art.5;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii: art.37- art. 40;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: art.19 – art.22;
 • Legea nr. 319/2006 a sănătații și securitatii în muncă: art. 1 – art. 5, art. 22-art. 26

  

 Informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor se pot obține la sediul Muzeului Literaturii din Municipiul Iași, str. V. Pogor, nr. 4 la biroul de Resurse Umane sau la tel. 0745 631 387, 0232/410.340 int. 109, de luni până vineri intre orele 09.00 – 13.00, la persoana care asigura secretariatul comisiei de concurs d-na. Maria Cristian.

Primirea dosarelor pentru concurs se va face numai în intervalul orar 12.00 – 15.00.