Nr. 2323/11.06.2021

                                                                                                                                                  

 ANUNŢ

 

Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu sediul în Iași, str. V. Alecsandri nr.6, organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante de gestionar custode sală, treaptă profesională II, studii medii, funcții contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu proba scrisă în data de 09.07.2021.

Posturile pentru care se organizează concursul fac parte din cadrul Serviciului Muzee și sunt indispensabile bunei organizări și funcționări a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Condiții de participare:

Pentru înscrierea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:

Generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare.

Specifice:  

 • studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat,
 • o vechime în muncă de minimum trei ani,
 • să aibă abilități de comunicare cu publicul,
 • să cunoască la nivel de comunicare orală o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană).

 

Atribuţii şi sarcini:

 • conduce efectiv grupurile de vizitatori în muzeu (atunci când este necesar), oferind informaţii despre clădire, expoziţii, colecţii şi despre scriitorul (sau curentul literar) reprezentat. Oferă minimum necesar de informaţii vizitatorilor neorganizaţi în grupuri şi care le solicită.
 • ajută la elaborarea fişelor analitice şi de evidenţă, de conservare etc. atunci când este solicitat de muzeograf, de persoanele cu atribuţii de evidenţă şi clasare.

 

Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

Pentru cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Probele de concurs constau în:

 • probă scrisă,
 • probă de interviu.

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Municipiul Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”), în sala de conferințe de la parter.

 

Modalitatea de desfășurare a concursului:

 • Dosarele se vor depune până la data de 01.07.2021 (inclusiv), ora 15.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, Județul Iași.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 02.07.2021.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 05.07.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 09.07.2021, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Municipiul Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”), în sala de conferințe de la parter.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 12.07.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, județul Iași, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 15.07.2021, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Municipiul Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 16.07.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a cinci posturi de gestionar custode sală II se vor afișa în data de 21.07.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

  

Bibliografia:

 • Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată și actualizată;
 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;
 • Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată.

 

Informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de gestionar custode sală se pot obține la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, la biroul de Resurse Umane sau la tel. 0745 631 387 și 0232/213 210, de luni până vineri între orele 09.00 și 13.00, la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs: doamna Maria Cristian.

Primirea dosarelor pentru concurs se va face numai în intervalul orar 12.00 – 15.00.