Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează concurs de promovare într-o funcție cu nivel de studii superior (promovări interne) pentru personalul contractual din instituție prin transformarea posturilor în conformitate cu prevederile art.26, alin(3) din Legea-cadru nr.284/2010, cu modificările și completările ulterioare și a art.41-art.45 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

A. Posturile pentru care se organizează concurs de promovare:

1. Muzeograf II cu studii superioare – 3 posturi;

Condiții de participare, condiții de desfășurare și probe, bibliografia.pdf