ANUNŢ

Muzeul Național al  Literaturii Române Iaşi organizează în data 24.10.2018, proba scrisă a concursului  de ocupare a unui post  vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor.

Locul de desfășurare al activității este la Muzeul Național al Literaturii Române din Iași, str. Vasile Pogor nr.4,  județul Iași.

  • Atribuţiile principale ale postului de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor sunt:
  • Întreținerea și îngrijirea spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor literare;
  • Întreținerea și îngrijirea spațiilor interioare și exterioare ale încăperilor administrative.

I. Condiții generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii specifice:

               II. Condiții referitoare la studii absolvite:

               II.1 Studii generale/medii

               II.2 Vechime minima un an;

Dosarele vor conţine :

               a)-cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

               b)-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii;

               c)-copie după diploma/certificatul de studii;

               d)-copia carnetului de muncă sau adeverințe care să ateste vechimea în muncă solicitată pentru ocuparea postului;

               e)-cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu mențiunea că în cazul candidatului admis la proba de selecție a dosarelor și care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar , cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

               f)-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate a candidatului, ca fiind -corespunzătoare pentru angajarea în muncă;

               g)-curriculum vitae al candidatului.

Actele solicitate în copie, pentru dosarul de înscriere pentru concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu documentele originalele.

               Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune  până la data de 26.09.2018, ora 16 la compartimentul de Resurse Umane al instituţiei din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din mun. Iași, str. V. Pogor, Nr.4, jud. Iași.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor se va afișa în data de 27.09.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor este până la data de 28.09.2018.

    Proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor se va susține în datade 24.10.2018, ora 10,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din mun. Iași, str. V. Pogor, nr..4, jud. Iași.

    Rezultatul la proba scrisă a concursului pentru postul vacant îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor           se va afișa în data de 25.10.2018;

   Contestațiile la proba scrisă se depun la  sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din mun. Iași, str. V. Pogor, nr..4, în data de 26.10.2018 ora 16.

Proba de interviu a concursului pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor se va susține în data de 29.10.2018, ora 10,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din mun. Iași, str. V. Pogor, nr..4, jud. Iași.

Rezultatul la proba de interviu a concursului pentru postul vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor se va face în data de 30.10.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de interviu a concursului pentru postul vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor este până la data de 31.10.2018.

Rezultatele finale ale concursului pentru postul vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor vor fi afișate în data 01.11.2018.

Bibliografia pentru concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor este:

a)-Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice;

b)-Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

c)-Legea nr.53/2003-Codul Muncii;

d)- Legea nr.307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor, art.19-art.22;

e)- Legea nr.319/2006-a securității și sănătății în muncă, art.5-art.9, art.22-art.28,  ;

În studierea legislației prezentate anterior se vor avea în vedere variantele actualizate, cu modificări și completări ulteriore.  

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv  republicările, modificările și completările acestora la zi.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru postul  vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii  Române Iaşi, din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4 sau la tel. 0232/410.340 int. 110 sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.

Director       

Lucian Teodorovici

Întocmit

Pruteanu Elena