Nr. 3603/26.10.2020

                                                                                                                                                               

 

ANUNŢ 

  Muzeul Național al Literaturii Române cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr. 4, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de două posturi vacante de muzeograf, gradul II, studii superioare, funcții contractuale de execuție, perioadă nedeterminată, cu proba scrisă în data de 24.11.2020.

Posturile pentru care se organizează concursul sunt pentru patru muzee noi din cadrul „Casei Muzeelor” de pe strada V. Alecsandri nr. 6 Iași: Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul Teatrului Evreiesc, Muzeul Literaturii Române și Muzeul Poeziei și sunt indispensabile bunei organizări și funcționări a Muzeului National al Literaturii Române Iași.

 

Condiții de participare:

Pentru înscrierea la concurs candidații trebuie să îndeplinească minim următoarele condiții:

Generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare).

Specifice:  

 • studii superioare de specialitate finalizate (litere, istorie, arte vizuale, filozofie, științe social-politice, psihologie și științe ale educației),
 • o vechime în muncă de minimum un an,
 • să aibă abilități de comunicare într-o limbă de circulație internațională: engleza, franceza, spaniola, germana sau italiana,
 • să aibă abilități de comunicare cu publicul,
 • să aibă abilități de cercetare permanentă a depozitelor de bunuri culturale, arhive, biblioteci pentru îmbunătățirea activităților muzeale.

Atribuții şi sarcini:

 • coordonează organizarea și buna desfășurare a activităților specific muzeale la locul său de muncă,
 • coordonează organizarea expozițiilor temporare propuse și aprobate de conducerea instituției și a evenimentelor culturale legate de acestea.

 

Documente necesare pentru înscriere:

  • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

 

Probele de concurs vor consta din:

 • probă scrisă,
 • proba de interviu.

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Literaturii Române din Municipiul Iași, Str. V. Pogor nr. 4.

 

Modalitatea de desfășurare a examenului:

 • Dosarele se vor depune până la data de 16.11.2020, ora 15.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 • Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 17.11.2020.
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 18.11.2020, ora 15.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă a concursului se va susține în data de 24.11.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 25.11.2020, ora 15.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 02.12.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 • Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 03.12.2020, ora 15.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române
 • Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 • Rezultatele finale ale concursului de ocupare a două posturi vacante de muzeograf, gradul II, se vor afișa în data de 08.12.2020, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

  

Bibliografia:

 • Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice (republicată și  actualizată);
 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;
 • Eva Mârza, Muzeologie generală, Alba Iulia, 2004.

     

 Informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de muzeograf se pot obține la sediul Muzeului Literaturii din Municipiul Iași, str. V. Pogor, nr. 4 la biroul de Resurse Umane sau la tel. 0745 631 387, 0232/410.340 int. 109, de luni până vineri între orele 09.00 – 13.00, la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs dna Maria Cristian.

Primirea dosarelor pentru concurs se va face numai în intervalul orar 12.00 – 15.00.