Nr. 2384/02.07.2019                                                                                                                                                                                    

ANUNŢ

Muzeul Literaturii Române Iaşi cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr.4, organizează în data de 05.08.2019 concurs pentru funcția contractuală vacantă de șofer I.

Postul de șofer I se află în cadrul departamentului tehnic-administrativ şi are ca atribuţii principale conducerea în interesul serviciului a autovehiculelor instituţiei.

 1. Conditii de participare

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să indeplinească minim următoarele condiţii

Generale:

 • să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să aibă stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • să posede permis de conducere categoria B;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • să aibă cunoștințe de mecanică, electricitate auto și de prim ajutor

Specifice:

 • să fie absolvenți de studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat.
 • să posede permis de conducere minim categoria B.
 • vechimea minimă necesară pentru ocuparea postului: 5 ani în muncă și minimum 3 ani vechime în meseria de șofer.

2. Actele necesare pentru înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii;
 • copie după diploma de studii, care să ateste nivelul cerut;
 • copie după permis de conducere;
 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să ateste starea de sănătate a candidatului, ca fiind corespunzătoare pentru angajarea în muncă;
 • curriculum vitae al candidatului;
 • dovada vechimii în muncă, dovedită cu carnetul de muncă și adeverințelor de vechime în muncă.

Actul de identitate, permisul de conducere, diploma de bacalaureat și carnetul de muncă, se vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

3. Probele de concurs vor consta din:

 • probă scrisă cu teste de tip grilă
 • probă practică pe toate autoturismele instituției
 • interviu.

Probele de concurs a si c pentru ocuparea postului vacant de şofer I se vor susține la sediul Muzeului Literaturii Române din Municipiul Iaşi, Str. V. Pogor nr.4.

4. Modalitatea de desfăsurare a examenului

 1. Dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a functiei contractuale de șofer I, se vor depune  până la data de 24.07.2019, ora 16.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor pentru înscrierea la concursul de ocupare a functiei contractuale de șofer I, se va face în data de 25.07.2019.
 3. Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la concursul de ocupare a functiei contractuale de șofer I, se va afișa în data de 25.07.2019, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 4. Proba scrisă a concursul de ocupare a functiei contractuale de șofer I, se va susține în data de 05.08.2019, ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 5. Rezultatul la proba scrisă la concursul de ocupare a functiei contractuale de șofer I, se va afișa în data de 06.08.2019, ora 16.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași
 6. Contestațiile la proba scrisă la concursul de ocupare a functiei contractuale de șofer I, se depun sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor la proba scrisă.
 7. Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul de ocupare a functiei contractuale de șofer I, va afisa rezultatele finale in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunerii a contestatiilor.
 8. Proba practică a concursul de ocupare a functiei contractuale de șofer I, pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 09.08.2019, ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 9. Rezultatul la proba practică a concursului de ocupare a functiei contractuale de șofer I, se va afișa în data de 12.08.2019, ora 16.00, sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 10. Contestațiile la proba scrisă la concursul de ocupare a functiei contractuale de șofer I, se    depun sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor la proba practică.
 11. Interviul concursului de ocupare a functiei contractuale de șofer I, pentru candidații admiși la     proba practică, se va susține în data de 14.08.2019, ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 12. Contestațiile la proba de interviu la concursul de ocupare a functiei contractuale de șofer I, se depun sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor la proba de interviu.

      13. Rezultatele finale la concursul de ocupare a funcției contractuale de șofer I, se vor afișa în data de 19.08.2019, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

5. Bibliografia pentru concursul pentru funcția contractuală vacantă de șofer  I este următoarea :

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: art. 5 – art. 8;
 • Legea nr. 311/2003-legea muzeelor și colecțiilor publice: art. 1 – art. 5;
 • Legea nr. 53/2003-Codul Muncii: art. 37 – art. 40;
 • Legea nr. 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor: art. 19 – art. 22;
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă: art. 1 – art. 5, art. 22 – art. 26;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1391 din 4 octombrie 2006pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

     6. Sarcinile și atribuțiile postului:

 • Conduce autovehiculele instituției pe care le are în gestiune.
 • Se îngrijește în permanență de păstrarea stării de funcționare a mașinilor și verifică zilnic starea tehnică a acestora.
 • Răspunde de curățenia permanentă a autoturismelor (interior și exterior).
 • Răspunde de întreținerea motoarelor în bune condiții tehnice.
 • Remediază defecțiunile ce apar pe parcurs.
 • Completează zilnic foile de parcurs;
 • Întocmește referat de necesitate pentru consumabile, piese de schimb, reparații și revizii, iar materialele se vor elibera pe baza bonului de consum în urma aprobării referatelor înaintate.
 • Aprovizionează cu piese de schimb, combustibili și lubrifianți.
 • Planifică traseele.
 • Respectă și aplică normele de circulație pe drumurile publice.
 • Asigură transporturi rutiere de persoane și bunuri la dispoziția conducerii ierarhice, preocupările de bază axându-se pe asigurarea confortului și siguranței pasagerilor, pe securitatea rutieră și a mediului, îndeplinirea activității conform planificării si dispozițiilor primite, asigurarea documentelor necesare, completează Foaia de parcurs și Ordinul de deplasare și soluționează toate situațiile ivite in timpul executării cursei;
 • Utilizează rațional timpul de lucru și materialele, echipamentele de lucru din dotare.
 • Îndeplinește orice alte sarcini, activități și atribuții specifice trasate de conducerea executivă în legătură cu activitatea pe care o desfășoară.
 • Ajută la organizarea expozițiilor temporare și itinerante, organizarea evenimentelor culturale, activitățile instituției din timpul programului de lucru, în funcție de cerințele impuse de organizatori și de limitele competențelor sale profesionale, atunci când este solicitat.
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic orice disfuncționalitate ce poate să apară în procesul muncii sau care poate afecta bunul mers al activității.
 • Ia măsuri pentru gospodărirea rațională a combustibililor, consumabilelor, energiei electrice, apei și a celorlalte materiale de consum utilizate.
 • Utilizează echipamentele, sculele și materialele puse la dispoziție de instituite pentru executarea sarcinilor de serviciu.

      7. Conditii oferite:

– salarizarea conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,

– program de lucru in conformitate cu Regulamentul Intern al Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

      8. Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru funcția contractuală vacantă de șofer  I se pot obţine la sediul Muzeului Literaturii din Municipiul Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4 sau la tel. 0745 631 387, 0232/410.340 int. 109 la compartimentul de Resurse Umane, d-na. Maria Cristian.

Director                                                                                                Consilier Resurse Umane

Teodorovici Lucian                                                                                Cristian Maria

 Consilier Juridic

Semenov Dan