Muzeul Național al  Literaturii Române Iaşi anunță organizarea  în data de 14.05.2018 a probei scrise a concursului  de ocupare a unui post  vacant de referent IA ( cu studii medii ), în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil.

Obiectivele principale ale postului  vacant de referent IA, cu studii medii, în cadrul compartimentului financiar-contabil, în conformitate cu datele din fișa postului sunt :

-gestionarea arhivei instituției;

-gestionarea valorilor bănești ale instituției;

-efectuarea operațiunilor de încasări și plăți în numerar;

-întocmirea documentelor de plată și a documentelor primare de evidență a operațiunilor de casă.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii generale :

 

  1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii specifice :

  1. a) să fie absolvenţi de studii medii liceale , finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  2. b) să aibă minim 10 (zece) ani de vechime în muncă în domeniul studiilor medii solicitate pentru înscrierea la concurs

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune  până la data de 05.02.2018 , ora 16 la compartimentul de Resurse Umane al instituţiei.

 

Dosarele vor conţine :

a)- cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

b)- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii;

c)- copie după diploma de studii medii (diploma de bacalaureat),

d)-copia carnetului de muncă  sau  adeverinţă/e care să ateste vechimea în muncă solicitată pentru ocuparea postului ;

e)-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să ateste starea de sănătate a candidatului, ca fiind corespunzătoare pentru angajarea în muncă;

g)-curriculum vitae al candidatului;

 

Orice candidat  declarat admis la selecția dosarelor pentru concurs, care a depus o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Documentele solicitate la pct b)-d) se vor prezenta şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.

Actele de identitate care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate.

Probele de concurs vor consta  din:

1)-selecția dosarelor de înscriere;

2)-probă scrisă

2)-interviu.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru candidații înscriși la concursul  pentru postul vacant de referent IA, cu studii medii se va afișa în data de 07.02.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor pentru candidații înscriși la concursul  pentru postul vacant de referent IA, cu studii medii este până la data de 08.02.2018.

Proba scrisă a concursului de ocupare al postului  vacant de referent IA, cu studii medii se va desfăşura în data de 14.05.2018, ora 10 la sediul Muzeului Național al  Literaturii Române din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr.4 .

Rezultatul la proba scrisă a concursului pentru postul vacant de  referent IA, cu studii medii, se va afișa în data de 15.05.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisă a concursului pentru postul vacant de referent IA, cu studii medii, este până la data de 16.05.2018.

Susținerea probei de interviu pentru candidații admiși la proba scrisă va avea loc în data de 17.05.2018.

Rezultatul la proba de interviu a concursului pentru postul vacant de  referent IA, cu studii medii,  se va face în data de 18.05.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de interviu a concursului pentru postul vacant de referent IA, cu studii medii,  este până la data 21.05.2018.

Rezultatele finale ale concursului pentru postul vacant de  referent AI, cu studii medii se vor afișa în data de 22.05.2018.

 

Bibliografia pentru concursul pentru postul  vacant de referent IA, cu studii medii, este următoarea :

 

1)-Legea nr. 477/2004- privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

2)-Legea nr. 311/2003-legea muzeelor și colecțiilor publice;

3)-Decret nr. 209/1976 –pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă;

4)-Legea nr. 22/1969-privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;

5)-Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale.

 

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv  republicările, modificările și completările acestora la zi.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru postul de referent IA, cu studii medii,  se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4, la tel. 0232/410.340 int. 109 la compartimentul de Resurse Umane.