Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi organizează în data de 16.02.2018, proba scrisă a concursului de ocupare a unui post vacant de supraveghetor muzeu.

Postul vacant de supraveghetor muzeu se află în cadrul Serviciului de Muzee.

Locul de desfășurare a activității este la Muzeul ,,C. Negruzzi” din sat Hermeziu, comuna Trifești, județul Iași.

Atribuţiile principale ale postului de supraveghetor muzeu sunt: supravegherea spațiilor muzeale care îi sunt repartizate, asigurarea integrității patrimoniului muzeal care îi este predat în gestiune, asigurarea curăţeniei în spaţiile care îi sunt repartizate .

Pentru înscrierea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească  următoarele condiţii generale:

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii specifice:

1) să fie absolvenţi de studii generale sau medii.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune până la data de 22.12.2017, ora 16 la compartimentul de Resurse Umane al instituţiei din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din mun. Iași, str. V. Pogor, nr. 4, jud. Iași.

Alte informații suplimentare se pot obține la tel. 0232/410.340 int. 109.

Dosarele vor conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii;

c) copie după diploma de studii generale sau medii;

d) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu mențiunea că în cazul candidatului admis la proba de selecție a dosarelor și care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar , cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

e) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate a candidatului, ca fiind corespunzătoare pentru angajarea în muncă;

f) curriculum vitae al candidatului.

Actele solicitate în copie, pentru dosarul de înscriere,  vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu documentele originalele.

Probele de concurs vor consta  din:

1) selecția dosarelor de înscriere;

2) probă scrisă.

3) interviu.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru postul vacant de supraveghetor muzeu se va afișa în data de 27.12.2017.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor pentru postul vacant de supraveghetor muzeu este până la data de 28.12.2017.

Proba scrisă a concursului de ocupare al postului vacant de supraveghetor muzeu se va desfăşura în data de 16.02.2018, ora 10 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr.4 .

Rezultatul la proba scrisă a concursului pentru postul vacant de supraveghetor muzeu se va face în data de 19.02.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisă a concursului pentru postul vacant de supraveghetor muzeu este până la data de 20.02.2018.

Susținerea probei de interviu pentru candidații admiși la proba scrisă va avea loc în data de 21.02.2018.

Rezultatul la proba de interviu a concursului pentru postul vacant de supraveghetor muzeu se va face în data de 22.02.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de interviu a concursului pentru postul vacant de supraveghetor muzeu este până la data de 23.02.2018.

Rezultatele finale ale concursului pentru postul vacant de supraveghetor muzeu se vor afișa în data de 26.02.2018.

Bibliografia pentru concursul pentru postul vacant de supraveghetor muzeu este următoarea :

1) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

2) Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor şi colecţiilor publice;

3) Legea nr. 22/1969 –privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice.

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv  republicările, modificările și completările acestora la zi.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru postul vacant de supraveghetor muzeu se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4 sau la tel. 0232/410.340 int. 109 la compartimentul de Resurse Umane sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.

Anunțul poate fi descărcat aici.