Muzeul Național al  Literaturii Române Iaşi organizează în data de  24.09.2018, proba scrisă a concursului  de ocupare a unui post  vacant operator date I, cu studii medii.

Postul  vacant de operator date I, cu studii medii se află în cadrul compartimentului Financiar-contabil.

Locul de desfășurare a activității este la Muzeul Național al Literaturii Române din Iași, str. Vasile Pogor nr.4,  județul Iași.

  • Atribuţiile principale ale postului de operator date I, cu studii medii sunt: gestionează programele de contabilitate folosite de instituţie asigură prelucrarea electronică a documentelor contabile: introduce date contabile, verifică preluarea corectă in aplicatie, obtine rapoatele solicitate de compartimentul contabilitate, realizează lunar arhiva electronică pe suport extern, listează registrul-jurnal, fisele conturilor, balante de verificare, alte situaţii pe care o poate furniza aplicaţia, verifică lunar balanta stocurilor cu fisele de magazie ale gestionarilor, (intrări, ieşiri, stocuri finale) pe fiecare articol asigurând concordanta dintre evidenta contabila şi tehnic-operativa, participă la inventarierea patrimoniului, conform deciziilor date de directorul instituției;

Pentru înscrierea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească  următoarele condiţii generale:

  1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii specifice:

  1. Condiții referitoare la studii absolvite:

I.1 Studii medii – de preferat studii medii economice în specialitatea contabilitate;

I.2 Alte atestate de calificare solicitate:

                – operator control date atestat prin certificat/ adeverință de formare profesională (perfecționare,specializare) obținut/ă ca urmare a  absolvirii  unor cursuri de formare profesională acreditate;

                –contabilitate, atestat prin certificat/ adeverință de formare profesională (perfecționare,specializare) obținut/ă ca urmare a  absolvirii  unor cursuri de formare profesională acreditate.

                Pentru absolvenții de liceu economic, cu specialitatea contabilitate atestatele de calificare menționate anterior nu reprezintă o cerință obligatorie.

  1. Condiții referitoare la vechimea în muncă:

– minim 10 (zece) ani de vechime în muncă, în specialitatea studiilor medii absolvite, din care minim 5 (cinci)  ani de vechime în ocupația de operator date/contabil ( de preferat într-o instituție publică).

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune  până la data de 31.08.2018, ora 16 la compartimentul de Resurse Umane al instituţiei din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din mun. Iași, str. V. Pogor, Nr.4, jud. Iași.

Alte informații suplimentare se pot obține la tel. 0232/410.340 int. 110.

Dosarele vor conţine :

a)-cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

b)-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii;

c)-copie după diploma de bacalaureat;

d)-certificat/ adeverință de formare profesională (perfecționare,specializare) obținut/ă ca urmare a  absolvirii  unor cursuri de formare profesională acreditate care să dovedească pregătirea profesională pentru operator date;

e)-atestat prin certificat/ adeverință de formare profesională (perfecționare,specializare) obținut/ă ca urmare a  absolvirii  unor cursuri de formare profesională acreditate pentru a dovedi formarea profesională în domeniul contabilității;

                Pentru absolvenții de liceu economic, cu specialitatea contabilitate atestatele de calificare menționate anterior nu reprezintă o cerință obligatorie.

f)-cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu mențiunea că în cazul candidatului admis la proba de selecție a dosarelor și care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar , cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

g)-copia carnetului de muncă sau adeverință/e din care să rezulte vechimea în muncă;

h)-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate a candidatului, ca fiind corespunzătoare pentru angajarea în muncă;

i)-curriculum vitae al candidatului.

Actele solicitate în copie, pentru dosarul de înscriere,  vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu documentele originalele.

Probele de concurs vor consta  din:

1)-selecția dosarelor de înscriere,

2)-probă scrisă,

3)-probă practică,

4)-interviu.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru postul vacant de operator date I, cu studii medii se va afișa în data de 03.09.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor pentru postul vacant de operator date I, cu studii medii este până la data de 04.09.2018.

Proba scrisă a concursului de ocupare al postului vacant de operator date I, cu studii medii se va desfăşura în data de 24.09.2018, ora 10 la sediul Muzeului Național al  Literaturii Române din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr.4 .

Rezultatul la proba scrisă a concursului pentru postul vacant de operator date I, cu studii medii se va face în data de 25.09.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisă a concursului pentru postul vacant de operator date I, cu studii medii este până la data de 26.09.2018.

Proba practică a concursului de ocupare al postului  vacant de operator date I, cu studii medii se va desfăşura în data de 27.09.2018, ora 10 la sediul Muzeului Național al  Literaturii Române din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr.4 .

Rezultatul la proba practică a concursului pentru postul vacant de operator date I, cu studii medii se va face în data de 28.09.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba practică a concursului pentru postul vacant de operator date I, cu studii medii este până la data de 01.10.2018

Susținerea probei de interviu pentru candidații admiși la proba scrisă va avea loc în data de 02.10.2018.

Rezultatul la proba de interviu a concursului pentru postul vacant de operator date I, cu studii medii se va face în data de 03.10.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de interviu a concursului pentru postul vacant de operator date I, cu studii medii este până la data de 04.10.2018.

Rezultatele finale ale concursului pentru postul vacant de operator date I, cu studii medii se vor afișa în data de 05.10.2018.

Bibliografia pentru concursul pentru postul  vacant de operator date I, cu studii medii este următoarea :

– Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii – republicata si actualizata 2017;

                – Legea nr.311/03.07.2003 (republicată) – Legea muzeelor și a colecțiilor publice;

                – Legea nr.477/08,11.2004 privind Codul de conduită a personalului din autoritățile și instituțiile publice;

    Tematica pentru proba practică pentru concursul pentru postul  vacant de operator date I, cu studii medii este următoarea :

    – utilizare Microsoft Office (word, excel, cunoștințe de bază utilizare computer).

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv  republicările, modificările și completările acestora la zi.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru postul  vacant de operator date I, cu studii medii se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii  Române Iaşi, din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4 sau la tel. 0232/410.340 int. 110 sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.

     Director                                                               Intocmit                                           

 Lucian Teodorovici                                          Semenov Dan