Muzeul Național al  Literaturii Române Iaşi organizează în data de  19.11.2018, proba scrisă a concursului  de ocupare a unui post  vacant de muzeograf IA cu studii superioare.

Postul  vacant de muzeograf IA cu studii superioare se află în cadrul Muzeului „Ion Creangă”.

Locul de desfășurare a activității este la Muzeul Național al Literaturii Române din Iași, str. Vasile Pogor nr.4,  județul Iași.

 • Atribuţiile principale ale postului de muzeograf IA cu studii superioare, sunt:
 • Gestionarea, evaluarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal;
 • Valorificarea patrimoniului muzeal, prin diverse tipuri de activități: organizare de expoziții, participare la conferințe și colocvii de specialitate, elaborarea de articole și studii de specialitate/cercetare, realizarea de programe educative;
 • Oferirea către public a unor informații autorizate, specializate cu privire la activitatea muzeală în care este implicat;
 • Promovarea bunurilor/serviciilor oferite publicului de către instituțiile muzeale, precum și a imaginii acesteia.

Pentru înscrierea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească  următoarele condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii specifice:

 1. Condiții referitoare la studii absolvite:

I.1 Studii de licență cu diplomă sau studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental Științe umaniste, domeniul studiilor de licență: Filologie/Limbă și literatură, Specializarea: Limbă și literatura română modernă;

I.2 Alte atestate de calificare solicitate:

                – cursuri de formare profesională în domeniile Muzeologie/Muzeografie generală.

 1. Condiții referitoare la vechimea în muncă:

– minim 15 (cincisprezece) ani de vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, din care minim 10 ani de vechime în funcții (cu studii superioare), specifice activității muzeale.

                Constituie un avantaj la selecția candidaților, fără a fi condiții obligatorii solicitate pentru înscrierea la concurs îndeplinirea următoarelor condiții:

                – studii doctorale în domeniul Filologie/Litere;

                – cursuri de formare profesională în domeniul Biblioteconomie.

Dosarele pentru înscrierea la concurs pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare se vor depune  până la data de 13.09.2018, ora 16 la compartimentul de Resurse Umane al instituţiei din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din mun. Iași, str. V. Pogor, Nr.4, jud. Iași.

Alte informații suplimentare se pot obține la tel. 0232/410.340 int. 110.

Dosarele vor conţine :

a)-cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

b)-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii;

c)-copie după diploma de studii superioare de lungă durată (diplomă de licență sau echivalentă), care atestă absolvirea studiilor superioare în domeniile de studii solicitate;

d)-copia carnetului de muncă sau adeverință/e care să ateste vechimea în muncă solicitată pentru ocuparea postului;

e)-cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu mențiunea că în cazul candidatului admis la proba de selecție a dosarelor și care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar , cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

f)-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate a candidatului, ca fiind i)-corespunzătoare pentru angajarea în muncă;

g)-curriculum vitae al candidatului.

Actele solicitate în copie, pentru dosarul de înscriere pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare,  vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu documentele originalele.

Probele de concurs vor consta  din:

1)-selecția dosarelor de înscriere,

2)-probă scrisă,

3)-interviu.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare se va afișa în data de 14.09.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare este până la data de 17.09.2018.

Proba scrisă a concursului de ocupare al postului vacant de muzeograf IA cu studii superioare se va desfăşura în data de 19.11.2018, ora 10 la sediul Muzeului Național al  Literaturii Române din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr.4 .

Rezultatul la proba scrisă a concursului pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare se va face în data de 20.11.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisă a concursului pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare este până la data de 21.11.2018.

Susținerea probei de interviu pentru candidații admiși la proba scrisă va avea loc în data 22.11.2018.

Rezultatul la proba de interviu a concursului pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare se va face în data de 23.11.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de interviu a concursului pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare, este până la data de 26.11.2018.

Rezultatele finale ale concursului pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare se vor afișa în data de 27.11.2018.

Bibliografia pentru concursul pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare este următoarea :

– Legea nr.311/03.07.2003 (republicată) – Legea muzeelor și a colecțiilor publice;

                – Legea nr.477/08,11.2004 privind Codul de conduită a personalului din autoritățile și instituțiile publice;

                – Hotărârea nr.1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și rerestaurare a bunurilor culturale mobile clasate, actualizată;

                – Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Centrul de Pregătire Profesională a Personalululi din Instituțiile de Cultură, 1998.

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv  republicările, modificările și completările acestora la zi.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii  Române Iaşi, din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4 sau la tel. 0232/410.340 int. 110 sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.

Director                                                                         Întocmit

Lucian Teodorovici                                                  Pruteanu Elena