Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi anunță organizarea în data de 20.02.2018 a probei scrise a concursului de ocupare a două posturi vacante de muzeograf II , cu studii superioare.

 Obiectivele principale ale posturilor vacante de muzeograf II, cu studii superioare, în conformitate cu datele din fișa postului sunt:

  • Gestionarea, evaluarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal;
  • Valorificarea patrimoniului muzeal, prin diverse tipuri de activități: organizare de expoziții, participare la conferințe și colocvii de specialitate, elaborarea de articole și studii de specialitate/cercetare, realizarea de programe educative;
  • Oferirea către public a unor informații autorizate și specializate cu privire la activitatea muzeală în care este implicat;
  • Promovarea produselor/ serviciilor oferite publicului de către instituția muzeale, precum și a imaginii acesteia.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii generale :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii specifice:

a) să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă pentru următoarele programe de studii universitare:

  • Facultatea de Litere/Filologie;
  • Facultatea de Istorie, Domeniul Istorie;
  • Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, cu următoarele domenii: Filosofie, Sociologie, Științe ale Comunicării, Științe Politice, Relații internaționale și studii europene;
  • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, cu următoarele domenii: Pedagogie, Științe ale educației.

b) să aibă minim un an de vechime în muncă în domeniul studiilor superioare solicitate pentru înscrierea la concurs.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune până la data de 22.12.2017, ora 16 la compartimentul de Resurse Umane al instituţiei.

Dosarele vor conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

b) copia actului de identitate sau orice alt document carea atestă identitatea, conform legii;

c) copie după diploma de studii superioare de lungă durată (diplomă de licență sau echivalentă), care atestă absolvirea studiilor superioare în unul dintre domeniile de studii solicitate;

d) copia carnetului de muncă sau adeverinţă/e care să ateste vechimea în muncă solicitată pentru ocuparea postului;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să ateste starea de sănătate a candidatului, ca fiind corespunzătoare pentru angajarea în muncă;

g) curriculum vitae al candidatului;

Orice candidat  declarat admis la selecția dosarelor pentru concurs, care a depus o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie se vor prezenta  însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.

Probele de concurs vor consta din:

1) selecția dosarelor de înscriere;

2) probă scrisă

2) interviu.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru candidații înscriși la concursul pentru posturile vacante de muzeograf II se va afișa în data de 27.12.2017.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor pentru candidații înscriși la concursul pentru posturile vacante de muzeograf II este până la data de 28.12.2017.

Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor  vacante de muzeograf II se va desfăşura în data de 20.02.2018 ora 10 la sediul Muzeului Național al  Literaturii Române din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4.

Rezultatul la proba scrisă a concursului pentru posturile vacante de  muzeograf II se va afișa în data de 21.02.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisă a concursului pentru posturile vacante de muzeograf II este până la data de 22.02.2018.

Susținerea probei de interviu pentru candidații admiși la proba scrisă va avea loc în data de 23.02.2018.

Rezultatul la proba de interviu a concursului pentru posturile vacante de muzeograf II se va face în data de 26.02.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de interviu a concursului pentru posturile vacante de muzeograf II este până la data 27.02.2018.

Rezultatele finale ale concursului pentru posturile vacante de  muzeograf II se vor afișa în data de 28.02.2018.

Bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de muzeograf II este următoarea:

1) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

2) Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice;

3) Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

4) Radu Florescu, ,,Bazele muzeologiei”, Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din instituțiile de cultură, 1998.

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora la zi .

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru posturile vacante de muzeograf II se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4, la tel. 0232/410.340 int. 109 la compartimentul de Resurse Umane sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

Anunțul poate fi descărcat aici.