Muzeul Național al  Literaturii Române Iaşi anunță organizarea  în data de 07.08.2017 a probei scrise a concursului  de ocupare a unui post vacant de economist II (cu studii superioare), în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil.

Obiectivele principale ale postului  vacant de economist II, cu studii superioare, în cadrul compartimentului financiar-contabil, în conformitate cu datele din fișa postului sunt:

 • realizarea evidenței sintetice și analitice a mijloacelor fixe;
 • participarea la realizarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale ale instituție;
 • întocmirea evidenței analitice pentru bilete, pliante și custodii.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii generale :

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii specifice :

 1. a) să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental de ierarhizare ,,Științe Sociale”, ramura de ,,Științe Economice”;
 2. b) să aibă minim 3 (trei) ani de vechime în muncă în domeniul studiilor superioare solicitate pentru înscrierea la concurs.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune  până la data de 12.07.2017, ora 16 la compartimentul de Resurse Umane al instituţiei.

 Dosarele vor conţine :

a)- cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

b)- copia actului de identitate sau orice alt document carea atestă identitatea, conform legii;

c)- copie după diploma de studii superioare care atestă calificarea profesională în unul dintre domeniile solicitate;

d)-copia carnetului de muncă  sau  adeverinţă/e care să ateste vechimea în muncă solicitată pentru ocuparea postului ;

e)-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să ateste starea de sănătate a candidatului, ca fiind corespunzătoare pentru angajarea în muncă;

g)-curriculum vitae al candidatului;

Orice candidat  declarat admis la selecția dosarelor pentru concurs, care a depus o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actul de identitate și toate diplomele de studii se vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

 Probele de concurs vor consta  din:

1)-selecția dosarelor de înscriere;

2)-probă scrisă

2)-interviu.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru candidații înscriși la concursul  pentru postul vacant de economist II se va afișa în data de 14.07.2017.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor pentru candidații înscriși la concursul  pentru postul vacant de economist II  este până la data de 17.07.2017.

Proba scrisă a concursului de ocupare al postului  vacant de economist II se va desfăşura în data de 07.08.2017 ora 10 la sediul Muzeului Național al  Literaturii Române din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4 .

Rezultatul la proba scrisă a concursului pentru postul vacant de  economist II se va face în data de 08.08.2017.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisă a concursului pentru postul vacant de economist II este până la data de 09.08.2017.

Susținerea probei de interviu pentru candidații admiși la proba scrisă va avea loc în data de 10.08.2017.

Rezultatul la proba de interviu a concursului pentru postul vacant de  economist  II se va face în data de 11.08.2017.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de interviu a concursului pentru postul vacant de economist II  este până la data 14.08.2017.

Rezultatele finale ale concursului pentru postul vacant de  economist II se vor afișa în data de 16.08.2017.

Anunțul poate fi descărcat aici.