Nr. 882/03.03.2021

Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de muzeograf, grad II

Având în vedere contestația înregistrată la Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu nr. 857/02.03.2021, prin care d-na Sava Camelia-Violeta contestă rezultatul obținut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de muzeograf, grad II, probă desfășurată în data de 26.02.2021, în conformitate cu prevederile art. 33 și ale art. 34 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin Decizia nr. 11/01.02.2021 a directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Punctaj
obținut la
proba scrisă

Rezultatul obținut în urma contestației la proba scrisă

Rezultatul final al contestației
ADMIS/
RESPINS

1 Sava Camelia-Violeta 65.17 67,16

ADMIS

Comisia de soluționarea a contestațiilor, în urma reevaluării probei scrise, a admis contestația formulată de către d-na Sava Camelia-Violeta, înregistrată la sediul Muzeul Național al Literaturii Române Iași cu nr. 857/02.03.2021.

Conform art. 35 din H.G. nr. 286/2011, candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestației, se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afișat astăzi, 03.03.2021, ora 16:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și pe site-ul instituției.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

  1. Tacu Andreea – Președinte;
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – Membru;
  3. Panțiru Beatrice-Iuliana – Membru;

Cristian Maria – Secretar