Nr. 435/03.02.2021

Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de educator muzeal, grad II

Având în vedere contestația înregistrată la Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu nr. 409/02.02.2021, prin care dnul Florea Nucu-Loredan contestă rezultatul obținut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de educator muzeal, grad II, probă desfășurată în data de 29.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 33 și ale art. 34 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin Decizia nr. 140/24.12.2020 a directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași comunică următorul rezultat:

Nr. crt.

Nume și prenume candidat Punctaj
obținut la
proba scrisă
Rezultatul obținut în urma contestației la proba scrisă

Rezultatul final al contestației
ADMIS/
RESPINS

1.

Florea Nucu-Loredan

50,00 44,30

RESPINS

 

Comisia de soluționarea a contestațiilor, în urma reevaluării probei scrise, a respins contestația formulată de către dnul Florea Nucu-Loredan, înregistrată la sediul Muzeul Național al Literaturii Române Iași cu nr. 409/02.02.2021.

Conform art. 35 din H.G. nr. 286/2011, candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestației, se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afișat astăzi, 03.02.2021, ora 16:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și pe site-ul instituției.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

  1. Leonte Diana-Lona – președinte;
  2. Tacu Andreea – membru;
  3. Ștefan Mihai-Cătălin – membru;
  4. Cristian Maria – secretar.