Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează concurs de promovare în grad profesional (promovări interne) pentru personalul contractual din instituție prin transformarea posturilor în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1-alin. 8 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a art.41-art.45 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

A. Posturile pentru care se organizează concurs de promovare:

 1. Muzeograf IA , cu studii superioare-1 post;
 2. Educator muzeal IA, cu studii superioare – 1 post.

B. Condiții de participare la examen:

Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)-a obținut calificativul ,, foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

b)-nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție ( muzeograf I, cu studii superioare, respectiv pedagog muzeal/educator muzeal I, cu studii superioare).

C. Pentru înscrierea la concursul de promovare candidații vor prezenta un dosar de înscriere care va conține următoarele documente:

 

 1. Cerere pentru participarea la concursul de promovare;
 2. Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic care cuprinde următoarele elemente:
 • descrierea activității desfășurate de candidat;
 • nivelul de însușire al legislației specifice activității desfășurate de candidat;
 • aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire al atribuțiilor;
 • conduita candidatului în timpul serviciului;
 • propunerea de promovare.
 1. Copii după fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din care să rezulte îndeplinirea condiției prevăzută la pct. B, lit. a);
 2. Adeverință de la Compartimentul de Resurse Umane din care să rezulte că salariatul a ocupat în ultimii 3 ani de activitate aceeași funcție (muzeograf I, cu studii superioare, respectiv pedagog muzeal/educator muzeal I, cu studii superioare) și nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani.

 D. Condiții de desfășurare a concursului și calendarul concursului:

 -data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 20.03.2018, ora 16,  la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din mun. Iași, Str. V. Pogor, Nr.4 la registratura instituției;

-data, ora și locul probei scrise: 28.03.2018, ora 10 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași;

Probele stabilite pentru concurs:

a)–Selecția dosarelor de înscriere, organizată în data de 03.2018.

Rezultatul la proba de selecție a dosarelor de înscriere se va afișa în data de 21.03.2018.

b)– Proba scrisă organizată în data de 03.2018.

Rezultatul la proba scrisă a concursului de promovare se va afișa în data de 29.03.2018.

Eventualele contestații ale rezultatelor oricărei probe se pot depune la Registratura instituției în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor fiecărei probe.

Comisia de soluționare a contestațiilor va afișa rezultatele finale, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

E. Bibliografia –pentru concursul de promovare în postul  de muzeograf  IA cu studii superioare, respectiv educator muzeal IA, cu studii superioare, este:

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice (actualizată);
 2. Radu Florescu, ,,Bazele muzeologiei ”, ediția a II-a , București, 1998;
 3. Alexandra Zbuchea, Educație formală și informală în muzee, în ,,Revista muzeelor ”, nr. 1/2006, pag. 37-44;
 4. Constantin Cucoș, pedagogia muzeală-finalități, problematică, perspective, în ,,Revista de pedagogie”, anul LXII, nr. 1/2014, pag. 7-23.

 F. Tematica – pentru concursul de promovare în postul  de muzeograf  IA cu studii superioare, respectiv educator muzeal IA, cu studii superioare:

 1. Muzeul și funcțiile sale;
 2. Patrimoniul muzeal;
 3. Expoziția muzeală (categorii de expoziții, etapele organizării expoziției, ghidajul);
 4. Educație școlară-educație muzeală.