ANUNŢ

Prin prezanta, vă comunicam că Muzeul Național al  Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr. 4, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut în data 20.06.2019, pentru funcția contractuală referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I.

       I. Condiții de participare:

 1. a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate,
 2.  nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare.

      II. Bibliografia şi, după caz, tematica:

   Bibliografia:

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: art. 5 – art. 8;
 2. Legea nr. 311/2003- legea muzeelor și colecțiilor publice: art. 1 – art. 5;
 3. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii: art. 37 – art. 40;
 4. Legea nr. 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor: art. 19 – art. 22;
 5. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă: art. 1 – art. 5, art. 22 – art. 26;
 6. Sisteme de gestiune a bazelor de date-Visual Fox Pro, Autori: Tamaș, Gh. Popa, F. Berbec, M. Vrînceanu, N. Glavan, Editura Cison, București, 2000;
 7. Rețele de calculatoare, Autori: Peter Norton și Dave Kearn, Traducere de Ileana Cazan, Editura Teora, București, 2000.

      Tematica:

 1. Sisteme de operare: Windows 8 – 10:
  • Proceduri de instalare a sistemului;
  • Gestionarea conturilor de utilizator;
  • Opțiuni pentru conexiunile TCP/Ip și Internet;
  • Lucrul în rețea;
  • Partajarea fișierelor și a imprimantelor;
  • Securitate.
 2. Sisteme de operare Server : Windows 2012 Server
  • Instalarea sistemului;
  • Noțiuni și caracteristici ale componentei Active Directory;
  • Configurarea serviciului Active Directory;
  • Crearea și gestionarea conturilor de utilizator;
  • Politici de grup;
  • Securitate;
  • Gestionarea server-ului.
 3. Baze de date relaționale
  • Modelul relațional al datelor;
  • Proprietăți ale bazelor de date relaționale;
  • Independența datelor;
  • Integritatea datelor;
  • Gestionarea utilizatorilor bazei de date.

      III. Actele necesare pentru înscriere:

 1. Nota de fundamentare întocmită de şeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:
 •     descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
 •     nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
 •     aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
 •     conduita candidatului în timpul serviciului;
 •     propunerea de promovare;
 •     bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
 •     propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a    contestaţiilor.

2. Copii dupa fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.                                  

3. Cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I.

4. Adeverința eliberată de către Biroul Resurse-Umane din care sa rezulte ca salariatul a ocupat aceeași funcție în ultimii 3 ani, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad II, și nu a fost promovat în grad profesional imediat superior în ultimii 3 ani.

IV. Modalitatea de desfăsurare a examenului

 1. Dosarele pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I, se vor depune  până la data de 13.06.2019, ora 16.00 la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I, se va face în data de 14.06.2019.
 3. Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I, se va afișa în data de 14.06.2019la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.
 4. Proba scrisă a examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I, se va susține în data de 20.06.2019, ora 10,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.
 5.  Rezultatul la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I, se va afișa în data de 20.06.2019, sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași
 6. Contestațiile la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I, se depun sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.
 7. Comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I, va afisa rezultatele finale in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunerii a contestatiilor.
 8. Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I, se vor afișa în data de 25.06.2019, sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași sau la tel. 0745 631 387, tel. 0232/410.340 int. 110, sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.

Director,                                                                                                                       

          Teodorovici Lucian                                                                                           

Consilier juridic –   Semenov Dan                                          Intocmit – Cristian Maria